Structuur UvA

Studentenraad

Iets voor jou?

Structuur UvA

De Wet op de Universitaire Bestuurshervorming (de WUB), die in 1970 werd ingevoerd, resulteerde in Amsterdam in de volgende bestuursstructuur:

Het College van Bestuur (CvB)
Het CvB heeft de algemene leiding over de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De beide instellingen worden bestuurd door een gezamenlijk college, dat is gevormd via een personele unie. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur van de universiteit en de hogeschool.

De Raad van Toezicht (RvT)
De RvT beoordeelt het bestuur van de universiteit in zijn geheel en staat het College van Bestuur met raad bij. Belangrijke plandocumenten zoals het instellingsplan, de begroting, het financieel jaarverslag en het bestuurs- en beheersreglement zijn onderworpen aan de goedkeuring door de Raad van Toezicht. De leden van de raad worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor ten hoogste vier jaar benoemd.

College van Bestuur UvA
V.l.n.r.: dr. Bussemaker, drs. Doop, prof. dr. Gunning-Schepers, prof. dr. van den Boom

 

Secretaris van de Universiteit van Amsterdam
De Secretaris van de universiteit is verantwoordelijk voor beheer en regie van de beleidsagenda van het College van Bestuur en decanen, de coördinatie en de organisatie van de integrale planning en control cyclus alsmede de regie en bewaking van de projectplanning van de bestuursstaf. Daarnaast heeft de secretaris het mandaat over het personeel van de centrale eenheden en over gebouwen die in gebruik zijn door de centrale eenheden, de verhuurde panden en de leegstand. De secretaris heeft tevens het arbomandaat en is – waar het de centrale eenheden betreft – bevoegd tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en de milieuhygiëne.

Bestuurstaf
De Bestuursstaf ondersteunt het College van Bestuur. Hoofdtaken van de Bestuursstaf zijn het formuleren van het universitaire strategische beleid, kaderstelling, functionele regie en eerstelijns control.

Faculteiten
De UvA heeft zeven faculteiten waarbinnen het onderwijs en onderzoek plaatsvindt. Elke faculteit wordt geleid door een decaan. Het onderwijs en onderzoek vindt plaats in onderwijs- en onderzoekinstituten. Medewerkers hebben hun thuisbasis in afdelingen. Ook heeft elke faculteit een centrale dienst die zorgdraagt voor de bedrijfsvoering van de faculteit.

Medezeggenschapsraden
De Universiteit van Amsterdam heeft twee medezeggenschapsorganen op centraal niveau; de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Studentenraad (CSR). Samen vergaderen de organen in de Gezamenlijke Vergadering (GV).