Studentenraad

Afscheidsblog raad 20/21! / Goodbyeblog council 20/21!

For English read below!


Het studiejaar zit er alweer bijna op! Vele van jullie zullen nu bezig zijn met de laatste loodjes; de puntjes op de i voor je scriptie, nog even hard leren voor dat (her)tentamen. Misschien ben jij zelfs al lekker aan het genieten van je welverdiende vakantie!

Het einde van het studiejaar betekent ook het einde van het raadsjaar voor de leden van de Facultaire Studentenraad FNWI 20/21. Wij blikken terug op een wat moeizaam jaar waarin we verschillende obstakels hebben moeten leren overkomen: online vergaderen, geen raadsevenementen en contact zoeken met de studenten via andere platformen dan de aula van de faculteit. Maar ondanks alles blikken wij ook terug op een super mooi en leerzaam jaar waarin we toch veel hebben weten te bereiken! Even een beknopte opsomming van de verschillende activiteiten en adviezen die we uitgebracht hebben:

  • Het dossier diversiteit is goed opgepakt; zo neemt een van onze leden vanaf nu vast deel aan het Diversity Sounding Board. Ook hebben wij een ongevraagd advies uitgebracht waarin wij feedback hebben gegeven over de beleidsnota diversiteit.
  • De commissie ORC heeft alle OERen van de verschillende bachelor and master opleidingen geĆ«valueerd en hier uitgebreide adviezen over uitgebracht.
  • In samenwerking met de centrale studentenraad zijn wij bezig ons sterk te maken voor een vaste studentenpsycholoog op de campus. Of dit ook echt gaat lukken moeten we nog gaan zien maar dit staat ook volgend jaar nog steeds hoog op de planning.
  • Binnenkort zal er een nieuwe Facultair Strategisch Plan uitgebracht worden waarin de doelen van de faculteit voor de komende 5 jaar zijn opgesteld. Hier hebben wij als FSR instemmingsrecht op, daarom hebben wij deze ook goed doorgelezen zodat wij hier zo veel mogelijk feedback en suggesties op konden geven.
  • Als laatste wil ik afsluiten met ons ongevraagd advies over het realiseren van een klachtenloket op de faculteit. Hoe deze ingericht zal worden en wanneer deze zal komen is nog onbekend, maar achter de schermen zal de nieuwe raad zich hier volgend jaar over gaan buigen!

De genoemde punten hierboven zijn maar een greep uit alle activiteiten waar wij ons het dit jaar mee bezig hebben gehouden. Wij kijken dan ook met trots terug op ons afgelopen raadsjaar en wij hopen jullie als studenten ook!

Wij willen jullie allemaal bedanken voor jullie vertrouwen in ons en wij wensen de nieuwe verkozen raad voor 21/22 veel wijsheid maar bovenal veel plezier in het aankomend studiejaar!

Voor nu: geniet allemaal van je welverdiende vakantie en maak er een mooie zomer van!

Veel liefs namens de gehele studentenraad 20/21,

Margot Brinkhof


 

The academic year is almost over! Many of you will now be busy with the last bits and pieces; dotting the i’s and crossing the t’s for your thesis, studying hard for that last exam. Maybe you are already enjoying your well-deserved holiday!

The end of the academic year also means the end of the council year for the members of the Faculty Student Council FNWI 20/21. We look back on a somewhat difficult year in which we had to learn to overcome various obstacles: online meetings, no council organized events and contacting students via other platforms than the faculty auditorium. But despite everything, we also look back on a super fun and instructive year in which we managed to achieve a lot! Here is a brief summary of the various activities and advices that we have made:

  • The diversity file has picked up well; one of our members is now a permanent member of the Diversity Sounding Board. We also issued an unsolicited advice in which we gave feedback on the policy document on diversity.
  • The ORC committee has evaluated all TERs of the various bachelor’s and master’s programmes and has given extensive advice on them.
  • In cooperation with the Central Student Council we are working on a permanent student psychologist on our campus. Whether this will actually succeed remains to be seen, but it is a priority for the new council.
  • A new Faculty Strategic Plan will be published soon in which the goals of the faculty for the coming 5 years are discussed. As the faculty student council we have the right to consent to this plan, which is why we have read it carefully so that we were able to give as much feedback and suggestions as possible.
  • Finally, I want to close with our unsolicited advice about the realization of a complaints desk at the faculty. How and when this will be set up is still unknown, but behind the scenes the new council will be working on it!

The points mentioned above are only a few of all the activities we have been involved in this year. We look back on this past council year with pride and we hope that you, as students, will too!

We would like to thank you all for your trust in us and we wish the new elected council for 21/22 lots of wisdom, but above all lots of fun in the coming academic year!

For now: enjoy your well-deserved holiday and make it a beautiful summer!

Much love on behalf of the entire student council 20/21,

Margot Brinkhof

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.