Onderwijs & Onderzoek

De commissie Onderwijs en Onderzoek (O&O) houdt zich bezig met alle onderwijs- en onderzoeksgerelateerde onderwerpen die op de universiteit spelen. Binnen de commissie staat kwaliteit aan de universiteit centraal. De commissie kijkt altijd naar plannen om de universiteit, en daarmee onderwijs en onderzoek aan de UvA, te verbeteren.

De commissie houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen: van digitalisering in het onderwijs tot UvA Matching, van het Honoursprogramma tot de Onderwijs- en Examenregelingen. Omdat dit meestal gaat over beleid van de universiteit, is de commissie O&O erg bezig met verzoeken van het College van Bestuur om mee te praten over deze onderwerpen. Op deze manier zorgen we ook dat goed onderwijs voor de studenten zo goed mogelijk gewaarborgd  blijft.

Accreditatie Opleidingen
Opleidingen worden geaccrediteerd door de NVAO. In 2016 werd nagedacht over een pilot voor de accreditatie van de instelling als geheel in plaats van iedere opleiding.

AIEC (erecode)
De Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie adviseert het College van Bestuur van de UvA over richtlijnen met betrekking tot de ethische aspecten verbonden aan de werkzaamheden binnen de universiteit. Onderwerpen die hier besproken worden zijn de ethische aspecten rondom privacy, wetenschappelijke integriteit en het opstellen van een erecode waarin kernwaarden van de universiteit worden vastgelegd.

De AIEC is the general ethical committee that advises the board of directors of the UvA on matters concerning the ethical aspects linked to the workings of a university. Some topics that this committee talks about are privacy, integrity and the forming of a manifest with core values of the university.

Bindend Studieadvies (BSA)
Op de UvA bestaat het Bindend Studieadvies (of BSA). Aan het einde van het eerste jaar van de bachelor krijgen studenten een BSA. Dit kan positief of negatief zijn, afhankelijk van het aantal behaalde studiepunten. Bij een negatief bindend studiedadvies mag de studie niet worden voortgezet. Het aantal punten dat je moet behalen voor een positief BSA wisselt per studie.

Binnen de CSR gaat dit dossier over werkelijk alles wat te maken heeft met het BSA. Als er iets (structureel) fout gaat, of als er iets verandert, dan behartigt de CSR de belangen van de studenten daarbij zo goed mogelijk. Ook peilt de CSR zelf of er problemen zijn en of het BSA nog steeds wenselijk is.

Decentrale Selectie(BSA)
Voor meer informatie over dit onderwerp, mail dossierhouder

Doorstroommasters / masterselectie
Sinds de wet toelaat dat een Universiteit niet voor elke bachelor meer een doorstroommaster garandeert is dit dossier een heet hangijzer geworden. Een doorstroommaster houdt in een master waar geen verdere toegangseisen dan een bachelor diploma. Nu is het zo dat Universiteiten samen in de ‘regio’ een doostroommaster proberen te garanderen. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de academische loopbaan van studenten, want dit betekent dat sommige studenten geen master kunnen doen op de universiteit waar zij al drie jaar (of langer) onderwijs volgen. Vorig jaar heeft de CSR (met andere lid organisaties van ISO) een brief ondertekend waarin er kritiek wordt geleverd op de manier waarop er geselecteerd wordt en de algemene ‘race tot he bottom’ inzake masterselectie. Dit laatste proces houdt dat universiteiten masterselectie gebruiken om met elkaar te concurreren op het gebied van excellentie. De angst bestaat bij instellingen dat wanneer zij niet selecteren zij het afvoerputje van het universitair onderwijs worden. De CSR trekt de algemene lijn door van vorig jaar en blijft kritisch over masterselectie en de motieven die hieraan te grondslag liggen.

It becoming increasingly more common for master tracks to have higher entry requirements. Additional to the obvious (A Bachelor degree) they demand a certain GPA or a motivational letter to be written. This trend is not only happening in the tracks with less capacity for students but also in the general tracks, or ‘doorstroommasters’. the CSR finds this trend to be worrisome and is worried about what it means for students of a certain social economical background who might have more trouble writing an engaging motivational letter or students who for some reason had trouble getting higher grades. Above all, the CSR believes that the master tracks at the UvA should stay accessible for UvA bachelor students.

Digitaal Toetsen
Nu wij in het digitale tijdsperk zitten waar alles met de computer gebeurd, is het misschien tijd om ook de toetsen op de computer te maken. Op dit moment is de UvA bezig om alle toetsen voortaan op de computer te doen. Dit kan er voor zorgen dat er een stuk minder papier wordt gebruikt op de UvA. Ook zou dit er voor moeten zorgen dat studenten veel sneller hun cijfers krijgen. Er moet nog wel aan sommige dingen gedacht worden, zoals hoe gaat dit werken voor studenten met dyslexie. Als je nog ideeën hebt over welke functies dit toetsingsprogramma moet hebben of heb je ervaring met digitaal toetsen laat dit ons weten en stuur een mail .

Digitale Leeromgeving (Blackboard / Canvas)
Voor meer informatie over dit onderwerp, mail

Diversiteit
De feedback sessions zijn geweest en de commissie heeft haar rapport gepresenteerd. Nu is het aan de bestuurders van de universiteit om echt iets te gaan doen met de aanbevelingen uit het rapport. De CSR is druk bezig met de eerste stap naar een inclusievere universiteit: het aanstellen van een centrale Diversity Officer. Daarnaast hechten wij er ook veel waarde aan dat er in de geest van het rapport wordt gehandeld. Immers er worden ook nuttige beleidsmaatregelen voorgesteld, zoals facultatieve cursussen en curricula scans om diversiteit in onderzoek, onderwijs en communicatie te vergroten. Aangezien deze commissie is geboren uit de grote betrokkenheid van studenten met het welzijn van de universiteit vinden wij het ook erg belangrijk dat in het uitvoeringsproces de medezeggenschap, ASVA en de social movements uit de precommissie aan tafel blijven zitten. Bij dit dossier is er ook een speciale rol weggelegd voor de facultaire medezeggenschap, die erop kan toezien dat de implementatie van het diversiteitsbeleid goed en met betrokkenheid van relevante partijen verloopt.

Now the dust has settled on the issue of diversity it is time for action and implementation. It is time for the first steps towards a more inclusive university. The central student council looks forward to the installment of a diversity officer on central level. But of course, that is not the only thing that need to happen. Managers and all student councils are responsible for seeing the policy suggestion from the diversity rapport through. Additionally, we need to treasure our grass roots especially with this topic. It is important that the social movements who first started this trend are given a special place in the process of moving forward.  Also there lies an important responsibility with the faculty student councils. They know best what their dean is up to and can effectively supervise the progress made with diversity policy at their faculty.

Docentprofessionalisering
De UvA heeft vanaf 2013 onderscheid aangebracht tussen de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en de Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO). De BKO heeft betrekking op de kwaliteiten waarover een medewerker met een vaste aanstelling tenminste moet beschikken om op universitair docent-niveau te kunnen functioneren. De SKO heeft betrekking op vaardigheden waarover een ervaren docent met programmabrede verantwoordelijkheden dient te beschikken (denk aan onderwijsvernieuwing, curriculumontwikkeling).  De UvA is goed op weg om door middel van dergelijke kwalificaties onderwijs op hoog niveau te garanderen. Echter zijn deze trajecten alleen toegankelijk voor docenten met een vaste aanstelling.

Expertisegroep Onderwijs & Grassroots
Wist je dat jij 1000 euro van de Universiteit van Amsterdam kan krijgen? Dit geld wordt ter beschikking gesteld voor zogeheten ‘Grassroots’. Grassroots zijn kleinschalige, laagdrempelige ICT-projecten waarvan de resultaten direct in het onderwijs kunnen worden ingezet.

 

Functiebeperking
Helaas scoort de UvA al jaren slecht bij de NSE op het thema studeren met een functiebeperking. Faciliteiten voor goede toegankelijkheid zijn niet voldoende en vaak slecht te vinden. Voor de Centrale Studentenraad gaat het dossier functiebeperking echter over meer dan de fysieke toegankelijkheid van de gebouwen. Het gaat ook over het faciliteren van studenten met bijvoorbeeld een stoornis op het autistisch spectrum. De Centrale Studentenraad is van mening dat de universiteit zo toegankelijk moet zijn als mogelijk. Het is beschamend dat studenten met een functiebeperking zoveel obstakels ervaren aan de UvA. Gelukkig gaan we de goede kant op. Vorig academisch jaar is er beleid gevormd en dat gaat nu geïmplementeerd worden met een commissie bestaande uit ervaringsdeskundigen.

For years now students with a disability have rated our university as a bad place to study for people with disabilities. Facilities for students with disabilities are often not in place or not known. Although this is an important point the dossier of studying with a disability is about more than only psychical accessibility. It is also about facilitating students with for example a disorder on the autistic spectrum. It is absolutely shameful that the UvA is not accessible for a students with disabilities. But, finally something is happening. Some people in the organisations are working hard to get policy implemented that will make the university more accessible. This is done in cooperation with a committee of people who experience studying and or working with a disability at the university every day.

Honours & Excellentieonderwijs
Wanneer een student meer uitdaging wil in hen studie is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een Honoursprogramma. De UvA en de VU werken samen in het aanbieden van Honoursvakken. Er is al langere tijd ook een Honourscommissie bestaande uit decanen, beleidsmedewerkers en medezeggenschappers van de UvA en de VU. Deze commissie houdt zich bijvoorbeeld bezig met de algemene ingangseisen voor Honoursprogramma’s. Dit is natuurlijk een hele klus, aangezien de UvA en de VU samen 17 faculteiten hebben en talloze opleidingen. Daarnaast bieden veel faculteiten of colleges aan de UvA ook zelf Honoursvakken aan om meer vakspecifieke uitdagingen te bieden.

When students seek more challenges in their educational lives and have good grades there is a posibility to join a Honoursprogramme. The UvA and the VU work together in offering honourscourses. For a while now, there has been a central organ (The Honourscommittee) that precedes over among others the evaluation of the honoursprogrammes and the selection criteria’s for starting a honoursprogramme of both the UvA and the VU.  Together these two universities have seventeen faculties and offer countless tracks, so the Honourscommittee has his work cut out.

Instellingsplan
In het instellingsplan 2015-2020 staat de visie en de ambitie van de UvA beschreven. Elke universiteit stelt zijn eigen instellingsplan op. Het instellingsplan is begin 2015 aangenomen. Dit is niet zonder slag of gegaan. In het instellingsplan staat bijvoorbeeld dat de UvA ziet dat meer studenten een buitenlandervaring opdoen. Hoe dit verwezenlijkt gaat worden staat er niet in. Commissie O&O gaat dit jaar samen met het CvB kijken of het instellingsplan heroverwogen kan worden. Heb jij ideeën over het instellingsplan? Schroom ons niet te mailen met opmerkingen of vragen.

Internationalisering / U21
De UvA heeft een sterke internationale oriëntatie. Die komt terug in de curricula van de opleidingen, in de onderzoeksactiviteiten en in de organisatiecultuur.
Dit dossier gaat over alles wat er te maken heeft met buitenland, dit betekent zowel internationale studenten als UvA studenten die buitenlandervaring op doen, of niet. Het is van belang dat het internationaliseringsbeleid aansluit bij de wensen van studenten.

Jaarindeling 8-8-4 en studiesucces
Studiesucces is een rapport uit 2009 waar aanbevelingen zijn gedaan om het studierendement omhoog te krijgen. Het rapport kreeg bij uitkomen enorm veel kritiek over zich heen. Na zeven jaar beleid op het bervorderen van rendement en studiesucces is het tijd voor een evaluatie. In november 2016 komt er een evaluatierapport uit. De CSR is erg benieuwd naar dit rapport en zal snel na het verschijnen ervan een oordeelvormen. Bij vragen: mail ons!

Kwaliteitsafspraken
Van 2012 tot en met 2016 heeft de prestatieafspraken pilot gelopen. Deze pilot hield in dat 7 procent van het geld dat de universiteit van de overheid kreeg afhankelijk was van het behalen van bepaalde afspraken. De UvA heeft zich bijvoorbeeld tot doel gesteld het aantal studenten dat binnen vier jaar een bachelor haalt jaarlijks met 4 procent te laten stijgen, tot 70 procent in 2015. Uitval en overstap in het eerste jaar moesten significant dalen. Op deze afspraken was veel kritiek. Tegenstanders stellen dat ze het zogenaamde rendementsdenken in de hand spelen. Universiteiten gingen beleid voeren op de cijfers en niet op de kwaliteit van het onderwijs. Op dit moment worden de prestatieafspraken geëvalueerd. Er lijkt ook in Den Haag consensus te zijn dat prestatieafspraken niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Op dit moment wordt er gesproken over kwaliteitsafspraken, afspraken die minder prestatiegericht zijn maar daadwerkelijk onderwijskwaliteit verbeteren. De angst bestaat echter dat de kwaliteitsafspraken hetzelfde zijn onder een andere noemer. De vraag die we onszelf moeten stellen is: is kwaliteit wel in cijfers te vangen?

Learning Analytics
Voor meer informatie over dit onderwerp, mail

Model Onderwijs- en Examenregeling
Iedere opleiding heeft een Onderwijs- en Examenregeling. In deze regeling staat per opleiding vastgelegd wat de rechten en plichten van studenten zijn, maar ook de verplichtingen die de opleiding moet naleven. De CSR adviseert het College van Bestuur over het kader van deze regeling. De opleidingen kunnen vervolgens, binnen dit kader, de regeling op hun opleiding toespitsen.

NSE
Ieder jaar vullen vele duizenden studenten in Nederland de Nationale Studenten Enquête (NSE) in. De NSE geeft, op basis van deze resultaten, een beeld weer hoe studenten in heel Nederland hun opleiding en de universiteit beoordelen. De CSR praat met het College van Bestuur over de uitslag van de NSE, en stuurt aan op het verbeteren van punten die in de NSE laag beoordeeld worden.

Onderwijsvernieuwing / Blended Learning
Het onderwijs is vernieuwende! Zoals jullie hebben gemerkt heeft blackboard een kleine makeover ondergaan. Naast dat er op dat gebied een veel grotere verandering  aanstaande is zal ook het onderwijs an sich zich aanpassen aan de tijdsgeest. Niet alleen zijn er met de tijd steeds meer colleges online terug te zien, ook zullen faculteiten zich in gaan zetten om naast het reguliere onderwijs, online hulpmiddelen aan te wenden. Heb je enige suggesties om het onderwijs te verbeteren? Mail

Opleidingscommissies
Voor meer informatie over dit onderwerp mail

Schakeltrajecten
Schakeltrajecten zijn belangrijke schakels in de toegankelijkheid van een universiteit. Deze trajecten kunnen een brede instroom van HBO naar universiteit vergemakkelijken en mensen de kans bieden om na het afronden van hun opleiding nog door te groeien. Het gaat nu nog niet zo goed met de schakeltrajecten aan de UvA. De schakeltrajecten moeten vaak bekostigd worden door opleidingen zelf in plaats van dat het deze programma’s via het allocatiemodel worden betaald. Daarbij is de instroom van HvA’ers naar de UvA lager dan de instroom van HvA’ers naar de VU, terwijl de HvA en de UvA al erg lang samenwerken. Ook wordt het HBO-P studenten moeilijker gemaakt om in te stromen door allerlei aanvullende eisen. Daarbij is het ook niet gemakkelijk voor een student met meer behoefte aan praktijkgericht onderwijs zonder de academische component te verliezen om vakken te volgen aan de HvA. Deze punten zijn door de CSR al kenbaar gemaakt bij het College van Bestuur en we werken er hard aan om deze punten te verbeteren.

Schakeltrajecten are ways for students of the university of apllied sciences (for example the HvA) to follow some preparatory courses to eventually follow a master at the UvA (or any other university). These schakeltrajecten are important for the upwards mobility of students from the university of applied sciences and the accessibility of the UvA. The Central Studentcouncil believes its essential to fund these schakeltrajecten on a central level so Colleges and Tracks do not have a negative financial incentive to turn people away.

Studentassistenten
Voor meer informatie over dit onderwerp mail

Student Services
De afgelopen jaar zijn veel onderwijsadministaties samengegaan om de financiële kosten te drukken. Dit proces is nog steeds in gang. De CSR monitort hoe het harmonisatieproces functioneert. Bij klachten of opmerkingen kan je altijd bij ons terecht.

Universitaire Commissie Onderwijs (UCO)
De Universitaire Commissie Onderwijs is een adviesorgaan voor het College van Bestuur. Hierin zitten vertegenwoordigers van verschillende faculteiten, maar ook de CSR. De UCO adviseert altijd over grote veranderingen en het is belangrijk dat de UCO kritisch blijft. Het CvB neemt de adviezen altijd sterk op. Het komende jaar nemen Ali en Lianne deel binnen de UCO als de studentenafvaardiging.

UvA Matching
Voor meer informatie over dit onderwerp mail

Vakevaluaties
Studenten worden gevraagd om, bij afronding van een vak, een vakevaluatie in te vullen. Opleidingen gebruiken deze evaluaties om hun vakken te verbeteren. Als je het vak hebt gehaald zie je echter niet wat er met jouw evaluatie gebeurd is en welke wijzigingen er zijn doorgevoerd. De CSR vindt dat vakevaluaties beter teruggekoppeld moeten worden aan studenten. Studenten moeten weten wat er met hun feedback gebeurd. De CSR heeft ervoor gezorgd dat vanaf volgend collegejaar alle studenten een terugkoppeling krijgen van hun evaluatie, zodat zij kunnen zien hoe het vak is beoordeeld en wat de opleiding met de feedback heeft gedaan om het onderwijs te verbeteren.

Videocolleges
Bij veel vakken worden de hoorcolleges opgenomen en via Blackboard ter beschikking gesteld. Het archief van de Universiteit van Amsterdam telt inmiddels ruim 40.000 hoorcolleges. Deze opgenomen hoorcolleges worden in principe hooguit één keer gebruikt.

Binnen de UvA wordt gezocht naar manieren om deze hoorcolleges te kunnen hergebruiken. Het is onwijs zonde dat alle kennis uit de hoorcolleges in het archief belandt. Eén van de ideeën is het bouwen van een applicatie binnen Blackboard (of de opvolger ervan), waarin alle hoorcolleges gebundeld zijn. Docenten kunnen ervoor kiezen hun hoorcolleges ter beschikking te stellen en studenten kunnen deze vervolgens, door in te loggen met hun studentnummer, vinden en gebruiken,

Heb jij ideeën over het hergebruiken van hoorcolleges? Welke functies mogen absoluut niet ontbreken? Of vind je het juist geen idee? En waarom?

Vluchtelingstudenten
Jaarlijks zijn ongeveer 15 vluchtelingen die studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Men verwacht dat dit aandeel gaat groeien in de aankomende jaren. Binnen de instelling zijn er veel goede initiatieven om deze studenten zoveel mogelijk te ondersteunen. Een centrale aanpak ontbreekt helaas nog sterk en vaak is het niet duidelijk waar deze personen binnen de UvA heen kunnen voor informatie of hulp. Op dit onderwerp werkt de Universiteit van Amsterdam wel nauw samen met het UAF (een organisatie voor studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen). Dit samenwerkingsverband focust zich onder andere op het verbeteren van de voorwaarden voor vluchtelingen om te studeren en het organiseren van activiteiten voor deze doelgroep.

In this time of growing international problems and need it is essential as a university to help those most in need. Some students have been forced to flee their country and come to Amsterdam for their safety. Unfortanely, they are not always allowed to continue their study here. Some faculty have some options for guest students to follow classes but it is not an institutionalised approach. It is important to help these students to continue their education after they come here.