Organisatie & Financiën

De commissie Organisatie en Financiën houdt zich bezig met alle interne organisatorische en financiële onderdelen van de UvA. De onderwerpen die in deze commissie voorbij komen zijn daardoor heel gevarieerd, van iets kleins als de kwaliteit van de vegetarische maaltijd in het Atrium, tot iets heel groots als de bouw van de nieuwe UB, of de hoogte van het collegegeld. Wij zorgen er voor dat de belangen van studenten overal worden meegewogen.

Allocatiemodel
Het allocatiemodel is de manier waarop de UvA geld wat zij krijgt van de overheid over de faculteiten verdeelt. Dit model heeft verschillende parameters voor onderwijs en onderzoek. Voor onderwijs wordt bijvoorbeeld uitgekeerd per studiepunt, voor onderzoek wordt gekeken naar promoties. Er was veel ontevredenheid over het allocatiemodel, de verdeling zou niet eerlijk zijn en er zouden teveel perverse prikkels inzitten. Daarom is het allocatiemodel twee jaar geleden herzien in samenwerking met de CSR. Het huidige allocatiemodel werkt daarom beter dan voorheen.

Benoemingsprocedure College van Bestuur
De CSR is sinds 2015-2016 intensiever betrokken bij de benoeming van leden van het College van Bestuur. Zo hebben we een afvaardiging in de benoemingsadviescommissie.

Catering
Na de cantinepetitie van afgelopen voorjaar zijn er een aantal dingen verandert bij de huidige cateraar, Cormet. In de loop van 2019 zullen er nog meer dingen veranderen. Er wordt bijvoorbeeld samengewerkt met lokale eetgelegenheden die populair zijn onder studenten, worden er goedkopere simpelere maaltijden geleverd en veganistische opties gecreëerd.

De CSR houdt ondertussen een oogje in het zeil en we verzamelen mogelijke kritiek op en suggesties voor de cateraar. Zijn er bijvoorbeeld genoeg vegetarische opties? Is het eten nog wel goed betaalbaar voor studenten? Is de koffie beter en zijn de kantines inderdaad prettig? Willen we meer of minder inspirational quotes? Laat het ons weten!

Decaanbenoeming
De afgelopen paar jaar zijn er veel nieuwe decanen benoemd, bestuurders komen en gaan zullen we maar zeggen. Op het moment dat er een nieuwe decaan wordt gezocht is het natuurlijk belangrijk dat de academische gemeenschap, en dus ook de studenten, hierin goed worden gehoord. In dit dossier gaat het er dus over hoe op de UvA decanen benoemd moeten worden. In de afgelopen periode is dat per faculteit verschillend gegaan, soms zaten studentenraadsleden in de benoemingsadvies commissie (BAC), een andere keer was er een openbare presentatie en wat er in ieder geval gebeurde was een draagvlakgesprek met (een deel van) de studentenraad. De CSR is van mening dat faculteiten een eigen procedure mogen hebben om een decaan te benoemen, maar vindt het dus wel enorm belangrijk dat hierin studenten in worden gehoord.

Duurzaamheid
De CSR werkt samen met het Green Office, Students For Sustainability Amsterdam en de Fossilfree Movement Amsterdam om de UvA een groenere universiteit te maken. Dit willen we bereiken door meer onderwijs in en onderzoek naar duurzaamheid in verschillende academische disciplines, een groenere bedrijfsvoering (denk aan afvalscheiding & energie, maar ook aan met welke bank de UvA haar financiële zaakjes regelt) en aan studenten betrokkenheid. Tevens probeert de CSR de vergroening op te zoeken in de nieuwe gebouwen en faciliteiten van de UvA.

Financiën UvA
De UvA heeft elk jaar bijna €600 miljoen te besteden. Dat is heel veel geld, maar lang niet genoeg om alles te kunnen betalen wat we willen. Daarom kijken we het hele jaar kritisch naar waar het geld van de UvA aan wordt uitgegeven. In het voorjaar hebben we samen met de ondernemingsraad instemmingsrecht op de kaderbrief, waarin ook het allocatiemodel is opgenomen. Dit document schets de financiële kaders voor het komende jaar is en is daarmee erg bepalend voor het beleid van de faculteiten. In het najaar hebben we instemmingsrecht op de begroting, hierin is het financieel beleid nader uitgwerkt en is het huisvestingsplan toegevoegd. Ook hier gaat het niet alleen om geld, maar juist om het beleid wat hiermee wordt uitgevoerd.

Huisvesting
Overvolle collegezalen, te weinig studieplekken, fietsplekken en studentenwoningen, de verhuizing van de FMG en FdR naar Roeterseiland, de ontwikkeling van de nieuwe Binnenstadcampus, een nieuw gebouw op Science Park, het zijn allemaal problemen en projecten die vallen binnen het dossier Huisvesting. Als CSR proberen we ervoor te zorgen dat de faciliteiten voor studenten optimaal zijn. Om dit te bereiken voeren we overleg met Huisvestingsontwikkeling, zijn we de stem van de student in verschillende werkgroepen en adviseren we het CvB over oa. het (Meerjaren) Huisvestingsplan.

De UvA wilt heel graag campussen, en dus wordt er nu druk gewerkt aan de zogenaamde binnenstadscampus. Dit is het gebied rondom Oudemanhuispoort, en hier wordt een nieuwe Universiteitsbibliotheek komen. Het plan voor de nieuwe Universiteitsbibliotheek is af en wordt in de aankomende jaren gebouwd. De rest van de het Universiteitskwartier is op dit moment nog in ontwikkeling. Zowel de FSR FGw en de CSR zullen hier veelal bij de gesprekken aanwezig zijn. De verschillende Huisvestings gebieden hebben verschillende dossierhouders.

ICT & Privacy
Het gebruik van digitale middelen in of om het onderwijs is niet meer weg te denken. De periode voor BlackBoard/Canvas, SIS, het digitale rooster of studiegids hebben wij immers nooit meegemaakt. De CSR speelt problemen, die studenten ondervinden, door naar de juiste medewerkers. Zo is dankzij de CSR bijvoorbeeld de manier waarop je je voor vakken aanmeldt een stuk makkelijker geworden. Daarnaast denkt de CSR mee bij de totstandkoming van nieuw beleid of nieuwe applicaties. Canvas is recentelijk in gebruik genomen en de UvA website wordt ook opnieuw onwikkeld. De CSR probeert ervoor te zorgen dat de overgang zo vloeiend mogelijk voor studenten verloopt.Heb jij ideëen, vragen of klacten? Laat het ons weten!

Instellingscollegegeld
Als je een tweede bachelor of tweede master wilt doen moet je veel meer collegegeld betalen dan voor je eerste opleiding. Dat hoge tarief heet het instellingscollegegeldtarief. De overheid betaalt niet mee aan tweede studies en daarom mogen universiteiten de gehele kosten van de opleiding aan de student doorberekenen. Waarom de tarieven zo hoog zijn als ze zijn is voor studenten echter onduidelijk, daarover voert de Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU) al enige jaren rechtszaken tegen de Nederlandse universiteiten. De CSR probeert aan de UvA voor studenten te achterhalen waaruit de instellingscollegegeldtarieven zijn opgebouwd.

Universiteitsregelement
De organisatie van een UvA is vastgelegd met een complex geheel van reglementen. Het Universiteitsreglement is hier één van. Hierin wordt de organisatorische structuur van de UvA vastgelegd. Elke faculteit baseert vervolgens zijn Faculteitsreglement om het Universiteitsreglement. In het najaar van 2018 is de CSR erachter gekomen dat de Faculteitsreglementen moeilijk te vinden zijn en soms het Universiteitsreglement tegenspreken. Op dit moment is de CSR hard aan de slag om dit document zo overzichtelijk mogelijk voor studenten te maken. Als deze regeling tot stand komt of gewijzigd moet worden kan dat enkel met inspraak van de medezeggenschap. Dat betekent dat de CSR wettelijk advies- of instemmingsrecht heeft.  Ieder jaar worden er binnen de CSR dus enkele regelingen onder de loep genomen en wordt er bekeken of ze beter kunnen en of de voorgestelde wijzigingen van het CvB onze goedkeuring verdienen. Alle reglementen en regelingen van de UvA vindt je op http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/regelingen-en-reglementen

Studentenstatuut
Het Studentenstatuut is voor studenten wat de mensenrechten voor de mens zijn. Hierin staan namelijk alle rechten van de student. Helaas heeft de CSR moeten concluderen dat deze rechten zeer onoverzichtelijk zijn en onder andere daarom weten de meeste studenten hier niets vanaf. Ook is het document niet Engels beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2019 zal er een werkgroep worden opgezet rondom het herzien van het studentenstatuut. Hier zal ook één CSR lid in plaats nemen. Als deze regeling tot stand komt of gewijzigd moet worden kan dat enkel met inspraak van de medezeggenschap. Dat betekent dat de CSR wettelijk advies- of instemmingsrecht heeft. Ieder jaar worden er binnen de CSR dus enkele regelingen onder de loep genomen en wordt er bekeken of ze beter kunnen en of de voorgestelde wijzigingen van het CvB onze goedkeuring verdienen. Alle reglementen en regelingen van de UvA vindt je op http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/regelingen-en-reglementen

Profileringsfonds/Bestuursbeurzen
Het profileringsfonds regelt de financiële ondersteuning van studenten die studievertraging oplopen. Dat kan gebeuren doordat ze bijvoorbeeld ziek worden, of omdat ze een bestuursfunctie vervullen bij een studievereniging, studentenvereniging of een studentenorganisaties. De regeling wordt eens in de drie jaar opnieuw vastgesteld waarbij de CSR moet instemmen voordat de regeling geldt.

De CSR is in de lente van 2019 bezig met het opzetten van de evaluatie van het huidige profileringsfonds. Aankomend jaar zullen de studentenorganisaties opnieuw tegen het licht worden gehouden om te bekijken of het aantal bestuursbeurzen wat zij ontvangen nog wel klopt. Om de hoogte vast te stellen van de bestuursbeurzen wordt er nu voornamelijk gekeken naar de hoeveelheid leden. Maar is dit wel een goede maatstaf? Je zou hier ook nog aanvullende eisen kunnen stellen aan de verenigingen die onder dit fonds vallen, maar dat tast dan wel de onafhankelijkheid van deze verenigingen aan. Daarom is er gekozen voor een combinatie van de twee factoren. Het huidige profileringsfond kan je hier vinden.

Raad van Toezicht
Universiteiten hebben wettelijk gezien een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht is belast met het toezichthouden op de universiteit en wordt benoemd door de minister van onderwijs. De CSR kan niet direct iets ‘krijgen’ van de Raad van Toezicht, maar kan de RvT wel dusdanig informeren over misstanden dat de RvT in dergelijke situatie kan ingrijpen.

Samenwerking UvA-HvA-VU
In dit dossier gaat het al langere tijd niet meer over de onderwijs en onderzoekssamenwerkingen tussen de UvA en de HvA, maar vooral over de diensten. Nadat er twee jaar geleden is besloten om de diensten van de UvA en de HvA hetzelfde te houden wordt er nu weer over gesproken. De CSR probeert ongeacht de beslissing de lasten voor de student zo laag mogelijk te houden.

De UvA en de VU werken voornamelijk samen op het gebied van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en Amsterdam University College (AUC), omdat beide universiteiten eigenaar zijn. Buiten deze instanties kunnen er ook nog dingen opkomen met de samensmelting van het VUmc en het AMC tot het Amsterdam UMC.

Studentassessor
Sinds de Maagdenhuisbezettingen (2015) heeft de Universiteit van Amsterdam een studentassessor op centraal niveau. De assessor is een schakel tussen het CvB, de studentenraad en de academische gemeenschap. Sinds 1 januari is de studentassessor Iris Kingma. De studentassessor wordt benoemd door een Benoemings Advies College (BAC) opgezet. Dit college bestaat uit vier leden: één van het Raad van Toezicht, één van het College van Bestuur, één van de Centrale Studentenraad en één student aangewezen door de Centrale Studentenraad. Als studentassessor zit de assessor wekelijks bij de vergaderingen van zowel het college en de studentenraad en maandelijks om tafel met onderwijsdirecteuren en decanen. Daarnaast organiseert de studentassessor ook bijeenkomsten voor alle (facultaire) assessoren van de UvA.

Universiteitsbibliotheek en studieplekken
Dagelijks studeren er veel UvA studenten in de UB aan de Singel of in andere studiecentra van de UvA. De CSR heeft periodiek overleg met medewerkers van de UB om ervoor te zorgen dat de studenten in een goede leeromgeving kunnen studeren. Recent heeft de CSR er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er meer studieplekken komen op de Roeterseilandcampus. Tevens, werkt de CSR hard aan het flexibiliseren van de werkgroepruimtes om zo de hoge druk op de studieplekken in de tentamenweken te verlichten.

Kwaliteitsafspraken
Eindelijk kwam het er dan toch echt van: de studiefinanciering werd afgeschaft. Sinds drie jaar hebben de studenten te maken met een leenstelsel, waarin de maandelijkse vergoeding is omgezet in een lening en wordt de student geacht deze na de studententijd terug te betalen. Maar wat gebeurd er met al dat extra geld dat vrij komt? Dat moet naar beter onderwijs natuurlijk! Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloot dat de universiteiten geld moest investeren om het onderwijs te verbeteren. Dit geld zouden de universiteiten uiteindelijk gedeelteijk weer terug krijgen van het Ministerie. De zogenaamde kwaliteitsafspraken gaan hierover. Hoe kunnen wij dit geld het best besteden? Waar moet geld heen gaan om echt het onderwijs te verbeteren?

Op dit moment zit de CSR in drie verschillende werkgroepen om de uitwerking van de kwaliteitsafspraken vorm te geven. Tevens, is de gehele CSR in samenwerking met de COR bezig met de UvA brede regeling te bepalen.

Missen we iets? Als je onderwerpen mist waarvan je denkt dat de CSR zich er wel mee bezig zou moeten houden; laat het ons weten!