Studentenraad

De FSR 21/22 zoekt jou! - The Faculty Student Council 21/22 is looking for you!

You can find an English version of this text below.

De FSR 21/22 zoekt jou!

 

Toen ik begon aan mijn studie Biomedische Wetenschappen had ik nooit verwacht deze blog te schrijven… Maar ondertussen zit ik hier als lid van de Facultaire Studentenraad (FSR) en ik zou het niet anders wensen! Momenteel houd ik mij bezig met onder andere diversiteit binnen de faculteit en de studentenpsychologen.

Ik begon aan deze uitdaging toen ik mijzelf afvroeg “wat doet de FSR nu eigenlijk precies?”. Deze vraag was niet zo moeilijk te beantwoorden, op de website is namelijk veel informatie te vinden hierover. Kort samengevat houdt de FSR zich bezig met onderwerpen en dossiers die *tromgeroffel* belangrijk zijn voor de studenten van de FNWI. Zo houdt de raad zich bijvoorbeeld bezig met de faciliteiten op de faculteit (meer studieplaatsen ofcourse) maar ook met het behandelen en goedkeuren van de Onderwijs-en Examenreglementen (OER’en). Mocht je net als ik een beetje nieuwsgierig geworden zijn klik dan hier voor meer informatie over wat de FSR precies doet.

Klinkt toch nog best wel interessant die FSR, right? Om lid te kunnen worden van de FSR kun je je aanmelden bij een van de twee bestaande partijen Lief of SLAAFS, check vooral even hun website! Een andere spannende manier om je kandidaat te stellen voor de raad is het oprichten van je eigen partij *exciting!*. Alles wat je hiervoor moet weten kun je hier vinden.

Dat zijn best wel heel verschillende onderwerpen zou je kunnen denken, hoe houd je daar nou structuur binnen? Daar heeft de FSR natuurlijk ook wat op bedacht! De raad heeft een dagelijks bestuur (DB) om te zorgen dat de boel niet in de soep loopt. Zij houden het overzicht binnen de raad en zorgen dat er structuur is, meer over hun rol kun je hier vinden. Daarnaast zijn er binnen de raad 2 commissies, de Faciliteiten en Publieke relatiescommissie (FPC) en de Onderwijs en Reglementencommissie (ORC). Ieder raadslid mag zelf kiezen bij welke commissie zij willen. Deze commissies houden een beetje orde in het verdelen van de verschillende dossiers en het verdelen van de taken.

Dus wat doen die twee commissies nou precies? Zoals de naam al zegt houdt de FPC zich bezig met dossiers die te maken hebben met de faciliteiten op de faculteit en het contact van de FSR met de studenten. Zij onderhouden de social media’s en geven een gezicht aan de FSR naar buiten toe. Maar daarnaast houden ze zich ook bezig met alle beschikbare faciliteiten op de faculteit, en dit zijn niet alleen studieplekken maar ook bv de studentenpsychologen en diversiteit op de faculteit. Voor wat interessant leesvoer over de FPC klik je hier. ORC spreekt ook voor zich, deze commissie staat binnen de raad het dichtst bij de macht. Zo houden zij het bestuur van het science park scherp door goed advies en commentaar te leveren op de reglementen die gelden voor ons als studenten. Ook hebben zij een directe impact op het onderwijs. Wil jij meer weten over de interessante onderwerpen binnen de ORC klik dan hier!

En nu hoor ik je vragen, maar wat krijg ik er dan voor terug? Ten eerste is een raadsjaar een geweldig leuke ervaring. Je ontmoet veel nieuwe mensen en doet leuke dingen samen met je team, denk aan borrels na de vergadering en weekendjes weg. Daarnaast leer je ook hartstikke veel over vergaderen, jezelf en misschien ook wel over je alcoholtolerantie. Wat natuurlijk ook niet vergeten moet worden is dat je voor je werk in de raad natuurlijk ook een beurs krijgt!

Hopelijk ontmoeten we jou op het inwerkweekend!

Margot Brinkhof

Raadsassistent 20/21

P.s. Heb je nog vragen over ons? Stuur ons dan een mailtje op fnwi@studentenraad.nl of slide in onze dm’s op Instagram of Facebook!

 


The FSC 21/22 is looking for you!

 

When I started my studies in Biomedical Sciences, I never expected to write this blog… But here I am as a member of the Faculty Student Council (FSC) and I wouldn’t have it any other way! At the moment, I am working on issues such as diversity within the faculty and the student psychologists.

I started this journey when I asked myself “what exactly does the FSC do?”. In short, the FSC is concerned with topics and issues that are *drumroll* important to the students of the FNWI. For example, the council is concerned with the facilities at the faculty (more study places of course) but also with the handling and approval of the Teaching and Examination Regulations (TERs).

So, the FSC sounds pretty interesting right? To become a member of the FSC, you can apply at one of the two existing parties Lief or SLAAFS, make sure to check their website! Another exciting way to run for the council is to found your own party *exciting!*. Everything you need to know can be found here.

You might think that these are very different subjects, so how do you even start to structure them? Of course, the FSC has thought of something! The council has a daily board (DB) to make sure things don’t get out of hand. They keep the overview and ensure that there is structure. There are also two committees within the council, the Facilities and Public Relations Committee (FPC) and the Education and Regulations Committee (ORC). Every council member can choose which committee they want to join. These committees keep a bit of order in dividing up the different files and in dividing up the tasks.

What do these two committees do exactly you ask? As the name suggests, the FPC deals with issues related to the facilities at the faculty and the contact between the FSC and the students. They maintain the council’s social media and are the face of the FSC to the outside world. They also deal with all available facilities at the faculty. That doesn’t only mean study places but also the student psychologists and diversity at the faculty. The name of the ORC also speaks for itself. This committee is closest to the power within the council as they keep the science park board on its toes by providing good advice and comments on the regulations that apply to us as students. They also have a direct impact on education!

I already hear you ask, what do I get in return for all my troubles? First of all, a year in the council is an amazingly fun experience. You meet a lot of new people and do fun things together with your team, like drinks after meetings and weekend trips. You also learn a lot about meetings, yourself and perhaps your alcohol tolerance. Of course, don’t forget that you will also receive financial compensation for your work in the council!

We hope to see you at the training weekend!

Margot Brinkhof

Council Assistant 20/21

P.S. Do you have any questions about us? Send us an email at fnwi@studentenraad.nl or slide into our dm’s on Instagram of Facebook!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.