Studentenraad

De FSR 21/22 zoekt jou! - The Faculty Student Council 21/22 is looking for you!

You can find an English version of this text below.

De FSR 21/22 zoekt jou!

Ieder jaar wordt de FSR FNWI democratisch gekozen door medestudenten, en de verkiezingen komen steeds dichterbij. Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen moet je je aansluiten bij een bestaande studentenpartij of een nieuwe (eenmans) partij oprichten. Dit moet je doen voor het einde van maart. Vervolgens kunnen medestudenten stemmen op hun favoriete kandidaat.
Op de FNWI bestaan twee partijen, Lief en SLAAFS. Om je kandidaat te stellen voor de FSR kun je je aanmelden bij een van deze partijen. Meer informatie over de partijen en de aanmeldprocedure kun je vinden op hun website Lief en SLAAFS.
Het oprichten van een eigen partij begint bij het opstellen van een kandidatenlijst welke vervolgens ondertekend dient te worden door vijf studenten van de FNWI. Deze studenten mogen uiteraard niet zelf op de lijst staan. Verder moet iedere persoon op de lijst een bewilligingsverklaring invullen. Vervolgens moet de kandidatenlijst ingeleverd worden bij het Centraal Stembureau. Verdere informatie en de benodigde documenten zijn hier te vinden.
In mei 2021 zal er een week lang campagne gevoerd worden door de partijen. Gezien de huidige omstandigheden zal de campagne geheel online plaatsvinden aan de hand van verschillende online activiteiten georganiseerd door de partijen.
Een paar weken na de campagneweek krijgen alle facultaire studentenraden en de CSR van de UvA op een centraal moment te horen welke partijen genoeg stemmen hebben gekregen om een zetel te veroveren in hun FSR of de CSR. Ben jij geen lijstduwer, heeft je partij genoeg stemmen voor een of meerdere zetels op de FNWI en heb jij genoeg persoonlijke stemmen, dan ben jij onderdeel van de nieuwe FSR FNWI en begint het inwerktraject dat jou moet voorbereiden op het raadsjaar 21/22!


Every year, the Faculty Student Council of the Faculty of Science is democratically elected by students and the elections are getting closer. To be able to participate in the elections, you have to join an existing student party or start a new (one-man) party. You have to do this before the end of March. After this process, your fellow students can vote for their favourite candidate.
At the Faculty of Science there are two parties, Lief and SLAAFS. To become a candidate for the FSR you can register with one of these parties. For more information about these parties and the registration procedure please email us at fnwi@studentenraad.nl.
Founding your own student party starts with drawing up a list of candidates which has to be signed by five students of the Faculty of Science. These students are not allowed to be on the list themselves of course. Furthermore, every person on the list has to sign a declaration of consent. After you have reached enough signatures, the list of candidates has to be handed in at the Central Voting Bureau. Further information and the necessary documents can be found here.
In May of 2021, all student parties will campaign for a week. Given the current circumstances, the campaign will take place entirely online through various online activities organised by the parties.
A few weeks after the campaign week all Faculty Student Councils and the central student council of the UvA will be informed at the same time which parties received enough votes to win a seat in their Faculty Student Council or the Central Student Council. If your party has enough votes for one or more seats at the Faculty of Science and if you have enough personal votes, then you are part of the new Faculty Student Council and the introduction trajectory that has to prepare you for the council year 21/22 starts!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.