Facultaire structuur van de FNWI

structuur-uva

 

Decaan

De decaan is de eindverantwoordelijke voor de hele faculteit. Deze persoon ondertekent alle facultaire besluiten en communiceert de besluiten van het College van Bestuur (CvB) door naar de faculteit en andersom. Deze persoon stelt officieel alle facultaire medewerkers aan. De decaan moet een hoogleraar zijn bij wet en wordt benoemd door het CvB. De decaan mag er voor kiezen zijn of haar verantwoordelijkheden te delen met bijvoorbeeld directieteam en andere medewerkers zoals opleidingsdirecteuren. Dit is het systeem dat gehandhaafd wordt op de FNWI. Tevens stelt de decaan de leden van de opleidingscommissies aan. De decaan zit in het directieteam en daar is deze persoon verantwoordelijk voor het onderzoek. Bij wet zijn of haar verantwoordelijkheden de volgende dingen:

 • de vaststelling van de Onderwijs- en Examenregelingen (OER);
 • het vaststellen van algemene richtlijnen voor onderzoek;
 • het vaststellen van het jaarlijks onderzoeksprogramma van de faculteit;
 • het houden van toezicht op de uitvoering van de OER;
 • het houden van toezicht op de uitvoering van de onderzoeksprogramma’s;
 • het benoemen van leden van de Examencommissie;
 • het benoemen van leden van een commissie die het colloquium doctum afneemt;
 • het uitvoeren van het bindend studieadvies (BSA) (indien een opleiding dit kent);
 • het vaststellen van regels over vrijstellingen;
 • het sluiten van een regeling voor gemeenschappelijke opleidingen met andere faculteitsbesturen.
 • Het directieteam houdt zich ook bezig met de facultaire allocatie.

Directieteam

Het directieteam deelt op de FNWI in de verantwoordelijkheden van de decaan. Dit is mogelijk omdat de Decaan er voor kiest om zijn of haar verantwoordelijkheden te delen met 3 anderen. Het directieteam bestaat uit de volgende mensen:

De decaan, directeur financiën, vicedecaan en directeur bedrijfsvoering (eventueel ook directeur onderzoek). De studentassessor zit bij de vergaderingen van het directieteam. De exacte dossierverdeling van het directieteam wordt ingevuld naar eigen smaak en deze is vrij constant de laatste jaren op de FNWI.

Directeur financiën

De directeur financiën is het hoofd van de facultaire financiën en gaat over de verdeling van het geld de FNWI. Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor de facultaire allocatie en diegene let er op dat mensen zich aan de facultaire allocatie houden. De facultaire allocatie is de regeling hoe het geld verdeeld is op de faculteit tussen de verschillende onderwijsinstituten, faciliteiten en onderzoeksinstituten: beter bekend als de begroting.

Vicedecaan/directeur onderwijs

De directeur onderwijs is verantwoordelijk voor het onderwijs op de faculteit. Deze persoon is een contactpersoon voor de directeuren van de Graduate Schools, de Colleges en de instituten, overziet de link tussen onderwijs en onderzoek en houdt ook nauw contact met de medezeggenschap. Sinds april 2019 is er een nieuwe portefeuillehouder Onderwijs. Dit is deel van de nieuwe functie vice-decaan.

Directeur bedrijfsvoering

De Directeur bedrijfsvoering is de verantwoordelijke voor de overige dossiers zoals de huisvesting, de personeelszaken, het Arbo, de veiligheid en het milieu, het directiesecretariaat, de Universiteitsbibliotheek, Gebouwbeheer, BHV, het Technologiecentrum en de ICT.

Studentassessor

De studentassessor geeft de decaan van de FNWI gevraagd en ongevraagd advies op de vergadering van het directieteam. Ook is de studentassessor aanwezig bij de tweewekelijkse vergaderingen van het directieteam. Hij of zij kan mededelingen doen of, in overleg met de Decaan, onderwerpen op de agenda plaatsen. Tevens heeft de studentassessor nauw contact met de FSR op hun wekelijkse vergadering. Ook kan de studentassessor ervoor zorgen dat hijzelf of studenten in commissies komt.

Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad is het vertegenwoordigingsorgaan van de medewerkers. De OR is facultair, centraal is de vertegenwoordiging van de medewerkers de Centrale Ondernemingsraad (COR). De OR geeft advies aan de Decaan. De rechten van de OR hebben betrekking op de problemen van de medewerkers. Voorbeelden van rechten zijn:

Het recht op standplaatswijziging. Dit betekent dat op een verhuizing van medewerkers zij instemmingsrecht hebben. Zij hebben tevens ook informatierecht, adviesrecht, initiatiefrecht.

Een uitgebreide variant van alle rechten staat op de volgende link:

http://www.or.nl/entree/wenrteksten/wor.html

Facultaire Studentenraad (FSR)

De Facultaire Studentenraad is de medezeggenschap van de studenten op het facultaire niveau. Zij wordt elk jaar opnieuw verkozen uit de studenten van de FNWI en bestaat uit 12 leden. Drie leden vormen het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en vicevoorzitter), zij werken fulltime. Daarnaast is één lid afgevaardigde van de FNWI in de centrale studentenraad: dit lid neemt dus in zowel de FSR als CSR zitting.

De FSR heeft vaak advies- of instemmingsrecht hebben op het niveau van beslissingen van de decaan. Adviesrecht betekent dat de decaan bepaalde beslissingen niet mag nemen zonder hierover advies aan de FSR gevraagd te hebben, waar altijd op gereageerd moet worden. Dit heeft de FSR bijvoorbeeld op de facultaire begroting. Instemmingsrecht betekent dat een beslissing niet doorgevoerd mag worden als de FSR het er niet mee eens is. Dit heeft de FSR bijvoorbeeld op de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Naast het instemmings- en adviesrecht heeft de FSR ook initiatiefrecht, wat betekent dat zij op eigen initiatief, en dus ongevraagd, advies aan de decaan mag uitbrengen. Hier moet op gereageerd worden.

Beleidsmedewerkers

Onder het directieteam staan de beleidsmedewerkers. Dit zijn de personen die de besluiten van de decaan en het directieteam uitvoeren. Op onze faculteit hebben ze een zekere autonomiteit dat ze soms ook kleine beleidsmaatregelen en verbeteringen zelf mogen bedenken en uitvoeren, echter in principe moet dit altijd in overleg gebeuren met het directieteam.

Onderwijsinsituut

Onderwijsinstituten zijn een andere naam voor de Colleges en Graduate Schools. Voor verdere informatie zie Colleges of de Graduate Schools.

Onderwijsinstituutsdirecteur

De Onderwijsinstituutsdirecteuren zijn verdeeld in de directeuren van de Graduate Schools en de directeuren van de Colleges. De functies zijn anders per instituut dus daarom staat er meer informatie onder de kopjes Directeuren Graduate Schools en Directeuren Colleges. De Onderwijsinstituutsdirecteuren hebben een gezamenlijk overleg het Onderwijsinstituutsdirecteuren Overleg (OWIDO) hier is de vicedecaan bij.

Directeuren Graduate Schools

De directeuren van de Graduate Schools zijn onderzoekers die overleggen tussen verscheidene opleidingsdirecteuren van de masters en de Directeur Onderwijs. Tevens maken zij ook de begroting van de masteropleidingen van een richting. De Graduate Schools die de FNWI heeft met bijbehorende studies zijn:

 • Graduate School of Informatics:
   • Artificial intelligence* 
   • Computational science*
   • Computer Science*
   • Information Studies
   • Logic
   • Software Engineering
   • System and Network Engineering
 • Graduate School for Life and Earth Sciences:
   • Biological Sciences
   • Biomedical Sciences Medical biology
   • Biomedical Sciences Neurobioly
   • Earth Sciences
   • Life Sciences
 • Graduate School of Sciences:
   • Chemistry
   • Mathemathical Physics
   • Mathematics
   • Physics and Astronomy*
   • Stochastics and financial Mathematics
  *Deze opleidingen zijn joint degrees (JD)

Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS)

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) is het kenniscentrum van de UvA op het gebied van interdisciplinair leren en doceren. Samen met faculteiten ontwerpt het IIS nieuw onderwijs.

Bij het IIS studeren ruim 3000 studenten. Het IIS biedt een aantal interdisciplinaire opleidingen aan en heeft daarnaast een ruim aanbod in keuzeonderwijs (minoren, honoursmodulen en verschillende publieksactiviteiten) voor studenten van alle faculteiten, medewerkers en geïnteresseerden van buiten de UvA. Activiteiten hebben altijd een interdisciplinair signatuur en zijn opgezet met een of meer faculteiten.

Het IIS zelf heeft geen onderzoekers in dienst maar huurt docenten om les te geven op de opleidingen die onder hen vallen. Zij faciliteren Bèta-Gamma en Future Planet Studies. De directeur van het IIS heeft nog de opleidingsdirecteuren van deze opleidingen onder zich tevens ook de masters Brain and Cognitive Sciences en Forensic Science.

Het IIS heeft een onderwijsdirecteur en een wetenschappelijk directeur zij vormen het directieteam en staan aan het hoofd van het instituut.

Directeuren Colleges

Op 1 januari 2020 is het College of Science gesplitst in drie nieuwe Colleges. Dit is gedaan om de organisatie van het onderwijs te versterken. De Colleges die de FNWI heeft met de bijbehorende studies zijn:

 • College of Informatics:
   • Informatica
   • Informatiekunde
   • Kunstmatige Intelligentie
 • College of Life Sciences:
   • Biologie
   • Biomedische Wetenschappen
   • Psychobiologie
 • College of Sciences:
   • Natuur- en Sterrenkunde*
   • Scheikunde*
   • Wiskunde

*Deze opleidingen zijn joint degrees (JD)

Onderzoeksinstituten

Een onderzoeksinstituut is een instituut waar wetenschap wordt bedreven. De FNWI heeft er hier acht van. Deze worden aangestuurd door de decaan in welke grote richtlijnen deze onderzoek moeten doen. Intern echter houden ze zich bezig met geld binnenhalen om hun onderzoek te bekostigen gezien het heel duur is om onderzoek te doen. De geldkraan naar onderzoeksinstituten wordt geregeld door middel van drie geldstromen.

De eerste geldstroom is de geldstroom die komt van de universiteit voor het lesgeven of in de vorm van een vaste voet (een vast bedrag aan geld). Dit is de meest constante inkomst van een onderzoeksinstituut.

De tweede geldstroom is de toekenning van beurzen aan de onderzoeksgroepen voor het onderzoek dat ze doen.

De derde geldstroom is het geld dat een onderzoeksinstituut krijgt van bedrijven door middel van samenwerking. De EU gelden vallen echter ook onder de derde geldstroom

Onderzoeksinstituten

Onderzoeksinstituten zijn het onderzoeksorgaan van de faculteit. Op de FNWI hebben wij acht onderzoeksinstituten. Deze worden geleid door een instituutsdirecteur. De onderzoeksinstituten voorzien de faculteit in onderwijs. Het onderzoek dat zij doen wordt bepaald door het directieteam en binnen het instituut wordt het verder ingevuld door de directeur van het onderzoeksinstituut. De acht onderzoeksinstituten op de FNWI zijn:

 • IBED
 • IvI
 • ILLC
 • IoP
 • KdVI
 • API
 • SILS
 • HIMS

Directeur onderzoeksinstituut

De directeur van het onderzoeksinstituut is verantwoordelijk voor het aannemen en ontslaan van mensen van de het instituut. Tevens bepaald hij hierdoor de onderzoeksrichting binnen het kader dat de decaan hem opdringt. De directeur van het onderzoeksinstituut verdeelt het geld dat het instituut krijgt van de facultaire allocatie onder de onderzoeksgroepen. Dit doet hij ook aan de hand van de tweede en derde geldstromen. De directeuren van de onderzoeksinstituten overleggen gezamenlijk met de decaan er bij in het Onderzoeksinstituuts Directeuren Overleg (OZIDO)

Hoofd bedrijfsvoering onderzoeksinstituut

Het hoofd bedrijfsvoering van een onderzoeksinstituut is de algemene beleidsuitvoerder van een onderzoeksinstituut van het onderzoeksinstituut. Hij rekent uit of de plannen van de directeur van het onderzoeksinstituut betaald kunnen worden en voert deze uit.

Opleidingsdirecteuren

Opleidingsdirecteuren zijn de personen die het uitvoerend werk doen betreffende de opleidingen op de faculteit. Zij doen dit parttime voor 0.3 fte (twee dagen in de week) en zijn in die tijd bezig met het verbeteren van de opleiding. Zij zijn degene die de docenten voor opleidingen regelen en het administratief werk aan de achterkant doen. Ook hebben ze recht om tot 500 euro vrij te spenderen zonder toestemming te hebben van de directeur van de Graduate School of het CoS. Ook verwerken zij het orgaan aan wie de opleidingscommissie advies geeft. Zij moeten op dit advies reageren en er vaak wat mee doen binnen de opleiding. De opleidingsdirecteur werkt ook van accreditatie naar accreditatie toe. Een accreditatie van een opleiding is het rechterlijk bestaan van het ministerie van onderwijs.

Curriculumcommissie

De Curriculumcommissie is het enige orgaan wat grootscheepse veranderingen aan het curriculum kan/mag voorstellen. Zij kijken naar de mogelijke veranderingen binnen de opleiding zonder dat de opleiding van eigenschap verandert. Dit soort commissies worden vaak opgezet in aantocht naar een eventuele samenwerking en de vorming van een joint degree. Er wordt dan gekeken hoe opleidingen op elkaar kunnen gaan lijken zodat ze gemakkelijk vakken samen kunnen gaan doen.

Examencommissie

De Examencommissie is een orgaan wat officieel de cijfers erkent en toestemming geeft om examens uit te geven. De examencommissie is er onder andere om de rechten te verlenen om vakken niet te hoeven doen. Tevens kan de examencommissie verkeerd ingevulde cijfers aanpassen, examens ongeldig of juist geldig verklaren en het goedkeuren van keuzevakken. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van toetsing.

Opleidingscommissies (OC’s)

De opleidingscommissie. Het is een van de belangrijkste organen van de faculteit. De OC evalueert de vakken en is daarom het belangrijkste orgaan dat de kwaliteit van de vakken beoordeeld en verbeterd. De OC adviseert aan de opleidingsdirecteur en officieel ook aan de decaan.

De OC kreeg vanaf 1 september 2017 veel rechten door invoering van de wet Versterking Bestuurskracht.

Afdeling Communicatie

De Afdeling Communicatie van de FNWI is eindverantwoordelijk voor de communicatie van de faculteit met diverse doelgroepen. Binnen de afdeling gaan strategie en communicatiebeleid hand in hand met de uitvoering.

De afdeling is werkzaam op de terreinen marketingcommunicatie en studievoorlichting, wetenschapsvoorlichting, interne communicatie, public relations en outreach.

Zij organiseren ook allemaal voorlichtingsevenementen op de faculteit en gaan langs op scholen om mensen aan te moedigen op de FNWI te studeren.

Directiesecretariaat

Het Directiesecretariaat ondersteunt het directieteam met hun werk zodat zij zo efficiënt mogelijk worden. Zij regelen de planning van de hoge medewerkers en bereiden de vergaderingen voor.

Gebouwen, Arbo en Milieu

De afdeling Gebouwen, Arbo en Milieu (GAM) draagt bij aan de veiligheid in laboratoria, experimenteer- en practicumruimten door er op toe te zien dat aan alle wetgeving wordt voldaan. Zij ziet toe op onder meer de werkzaamheden met chemicaliën, straling en genetisch gemodificeerde organismen.

GAM organiseert ook het ophalen, registreren en afvoeren van het afval, inclusief het chemisch afval. De BHV-organisatie van de faculteit, inclusief de opleidingen en voorlichting aan medewerkers en studenten, wordt eveneens door deze afdeling georganiseerd.

GAM is betrokken bij alle verbouwingen en functionele aanpassingen in kantoren en laboratoria op het Science Park. GAM geeft advies aan de medewerkers van de faculteit bij aanvraag, uitvoering en oplevering van de verbouwingen.

Bestuurszaken

De afdeling Bestuurszaken van de FNWI ondersteunt het directieteam van de faculteit. Hoofdtaken van de afdeling Bestuurszaken het managen van het nieuwe beleid en het uitvoeren ervan.

Bibliotheek Bètawetenschappen

De bibliotheek zorgt ervoor dat de informatiebronnen ontsloten worden en ondersteunt het gebruik voor zowel onderwijs als onderzoek en derden (bedrijven, media). De Bibliotheek Bètawetenschappen maakt deel uit van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UBA). De bibliotheek gaat natuurlijk over de hokjes en de studieplekken en het studiecentrum bij. Daarbij gaan zij ook over het printen van readers en over de vaste computers. Ze hebben ook leenlaptops.

ICT

Zij doen het informatiemanagement. Leveren de computers en doen de printers voor de faculteit. Zij gaan over alles wat met computers te maken heeft op de faculteit. In de praktijk moet je eigenlijk bij de bibliotheek zijn voor over alles behalve software.

Marktontwikkeling

De medewerkers van Marktontwikkeling zetten zich in om de kansen voor extern gefinancierd onderzoek te vergroten en mede te realiseren. Marktontwikkeling is tevens gespecialiseerd in projectmanagement van tweede en derde geldstroomprojecten en levert daarvoor de benodigde expertise en menskracht. Marktontwikkeling bestaat om het geld dat binnengehaald wordt goed wordt gebruikt om projecten te financieren hier op de faculteit.

Personeelszaken

Personeelszaken is een facultaire dienst die in verschillende vormen ondersteuning levert op gebied van personeel en organisatie.

Planning en Control

De dienst Planning en Control is verantwoordelijk voor alle financieel-economische werkzaamheden binnen de FNWI.

Hieronder vallen onder andere:

Het planning en controlproces waaronder de meerjarenramingen, de begroting, de interne budgettering, de periodieke managementrapportages en het financieel jaarverslag.

Adviseren en ondersteunen van instituten en management inzake alle financieel-economische en fiscale zaken.

Het voeren van de grootboek-, liquide middelen-,debiteuren- en crediteurenadministraties is gecentraliseerd en wordt ingevoerd door het Administratief Centrum (AC).

Dit orgaan wordt dus aangevoerd door de Directeur Financiën.

Projectenbureau

Het Projectenbureau ondersteunt onderzoeksinstituten en wetenschappers bij het financiële beheer van hun tweede en derde geldstroomactiviteiten. De medewerkers van het Projectenbureau beschikken over expertise van de verschillende subsidievoorwaarden van externe opdrachtgevers en de interne financiële regelgeving van de faculteit/universiteit. Vanuit deze expertise begeleiden zij de onderzoeksactiviteiten in opdracht van derden van acquisitie tot eindverantwoording. Zij voorkomen dat onderzoekers verkeerde dingen van het geld doen waardoor we het geld toch niet meer vervangen.

Projectmanagement

De Projectmanagement afdeling van de FNWI ondersteunt coördinatoren van multipartner onderzoeksprojecten tijdens de hele projectcyclus met toegewijd projectmanagement. Dit is gewoon een hele ingewikkelde uitleg voor het feit dat het zij zich bezig houden met de ingewikkelde projecten van de tweede en derde geldstroom. Zij helpen ervoor te zorgen dat faculteiten en onderzoeksgroepen samenwerken.

Technologiecentrum

Het Technologiecentrum (TC) ondersteunt de wetenschappelijke groepen van de FNWI met het oplossen van technische problemen, ontwikkelt en vervaardigt wetenschappelijke instrumenten. Hier zit onder andere een glasblazer en een metaalverwerker bij.

Education Service Centre (ESC)

Het Education Service Centre (ESC) is de dienst binnen de FNWI die het onderwijs ondersteunt en zorg draagt voor alle administratieve, opleidingsondersteunende en logistieke processen.

Het is daarmee ook het centrale punt waar studenten, docenten en externe belangstellenden allerlei informatie kunnen inwinnen over het onderwijs en de daarbij te volgen procedures en geldende regels.

Het ESC is voor studenten en docenten de hele dag bereikbaar via de servicedesk op de eerste verdieping van het faculteitsgebouw.

Vertrouwenspersoon

Op de faculteit hebben we een Vertrouwenspersoon, dit is Marly van den Boom. Zij is tevens de studieadviseur van Scheikunde. Bij haar kan men al hun klachten kwijt en zij helpt jou er mee om te gaan op de faculteit en geeft je advies.