Centrale structuur van de UvA

 

structuur-uva-centraal

 

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht beoordeelt het bestuur van de universiteit in zijn geheel en staat het College van Bestuur met raad bij. Belangrijke plandocumenten zoals het instellingsplan, de begroting, het financieel jaarverslag en het bestuurs- en beheersreglement zijn onderworpen aan de goedkeuring door de Raad van Toezicht. De leden van de raad worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor ten hoogste vier jaar benoemd

College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijke voor de UvA, maar dat betekent niet dat het CvB alles eigenhandig bepaalt binnen de universiteit. Beleid aan de UvA wordt vaak in werkgroepen met verschillende belanghebbende medewerkers, en soms ook studenten, voorbereid. Het CvB bepaalt de prioriteiten en hakt de uiteindelijke knopen door.

Voorzitter van het College van Bestuur (Geert ten Dam)

De Voorzitter College van bestuur voert het CvB aan en leidt het besluitvormingsproces in goede banen. De Voorzitter is medeverantwoordelijk voor goed bestuur van de organisatie. Specifieke taken zijn het voorzitten van vergaderingen, het bewaken van de voortgang en het functioneren als schakel tussen het CvB en de Algemene Directie.

Portefeuille van de Voorzitter zijn:

 • Strategie en beleid
 • Evaluatie samenwerking UvA
 • Externe relaties (nationaal en internationaal)
 • Relatie met de stad
 • Communicatie en marketing
 • Fondsenwerving
 • Alumnirelaties en Amsterdams Universiteitsfonds
 • HR-beleid UvA
 • Diversiteitsbeleid
 • Centrale Ondernemingsraad (COR) (overlegvergadering samen met Karen Maex)
 • Lokaal overleg UvA
 • Benoemingsbeleid topkader
 • Amsterdam Economic Board2
 • Voorzitter centraal crisisteam UvA
 • Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) AB en APV

Rector Magnificus van de UvA (Karen Maex)

De Rector Magnificus is de hoogleraar-directeur van een universiteit, lid van het College van Bestuur. De Rector Magnificus wordt verkozen door de Raad van Toezicht. De Rector Magnificus vervult voornamelijk administratieve en bestuurstaken aangezien voor wetenschappelijk onderzoek en doceren meestal niet veel tijd overblijft. Ze is de ‘ambassadeur’ van de universiteit naar buiten toe.

Portefeuille van de rector magnificus zijn:

 • Onderwijs- en onderzoeksbeleid
 • Onderwijslogistiek
 • Benoemingsbeleid hoogleraren
 • Studentenbeleid
 • Internationalisering
 • Valorisatiebeleid vanuit onderzoek
 • Centrale Studentenraad (CSR) (overlegvergadering samen met Geert ten Dam)
 • Senaat, Universitaire Commissie Onderwijs (UCO), Universitaire Onderzoekscommissie (UOC)
 • Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) Rectoren College

Portefeuillehouder Bedrijfsvoering UvA en lid CvB (Jan Lintsen)

Portefeuille die bij deze rol horen zijn:

 • Financieel beleid
 • Strategisch informatiebeleid (w.o. SURF)
 • Vastgoed- en huisvestingsbeleid
 • Ontwikkeling Science Park Amsterdam
 • Bedrijfsvoering algemeen
 • Arbo, milieu en veiligheid
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Duurzaamheid (onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering)
 • Valorisatie-uitvoering incl. IXA, UvA Holding
 • Studentenhuisvesting; studentenvoorzieningen
 • Bibliotheek, media en erfgoed
 • Aansturing diensten UvA

Centrale Studentassessor

De studentassessor neemt deel aan de beraadslaging over het centraal te voeren beleid aan de UvA, met een focus op onderwijs- en studentgerelateerde onderwerpen. De studentassessor woont de vergaderingen van het College van Bestuur (CvB) bij, adviseert het CvB en plaatst onderwerpen op de bestuurlijke agenda. Ze onderhoudt nauw contact met studenten binnen en buiten de medezeggenschap en vervult op die manier een scharnierfunctie tussen het bestuur en de studentengemeenschap. De studentassessor wordt door het CvB voor de duur van een jaar benoemd.

Senaat

De Senaat geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur over de hoofdzaken van het beleid van de UvA op het gebied van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. Daarmee samenhangend adviseert de commissie over het studentenbeleid en het personeelsbeleid. De Senaat bestaan uit 12 hoogleraren.

Secretaris van de Universiteit

De Secretaris van de Universiteit is verantwoordelijk voor beheer en regie van de beleidsagenda van het College van Bestuur en de decanen, de coördinatie en de organisatie van de integrale planning en control cyclus alsmede de regie en bewaking van de projectplanning van de bestuursstaf.

De secretaris heeft het mandaat over het personeel van de centrale eenheden en over gebouwen die in gebruik zijn door de centrale eenheden, de verhuurde panden en de leegstand. Als Chief Security Officer (CSO) is zij verantwoordelijk voor de Integrale Veiligheid en de formulering van het strategisch beleid op het gebied van integrale veiligheid voor de Universiteit van Amsterdam.

Verder is het arbomandaat belegd bij de Secretaris; zij is – waar het de centrale eenheden betreft – bevoegd tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en de milieuhygiëne.

Bestuursstaf

De Bestuursstaf ondersteunt het College van Bestuur. Hoofdtaken van de Bestuursstaf zijn het formuleren van het universitaire strategische beleid, kaderstelling, functionele regie en eerstelijns control.

De bestuursstaf heeft verschillende afdelingen waarvan de volgende de belangrijkste zijn:

    1. Juridische Zaken

Een besluit of beleid mag natuurlijk nooit strijdig zijn met de wet. Daarom is de afdeling Juridische Zaken (JZ) bij vrijwel elk onderwerp betrokken om te controleren of de juridische kaders niet overtreden worden. Het hoofd van Juridische Zaken, Miek Krol, was een lange tijd de contactpersoon van de medezeggenschap maar is nu naast hoofd JZ ook de secretaris van de Raad van Toezicht.

    2. Academische Zaken

Academische Zaken (AZ) is de afdeling die verantwoordelijk is voor het onderwijs- en onderzoeksbeleid. AZ houdt onder andere contact met NWO en KNAW en onderzoekt de mogelijkheden van digitaal onderwijs. 

    3. Financiën en Control

Financiën en Control (F&C) stelt vast: de centrale begroting; jaarrekening; en kwartaalrapportages van de UvA. Ook controleren ze of het geld doelmatig wordt uitgegeven en onderhouden ze de relatie met banken, de belastingdienst en de accountant.

    4. Huisvestingsontwikkeling

De bouwprojecten van de UvA worden van het begin tot eind begeleid door Huisvestingsontwikkeling, van het kiezen van een architect tot de relatie met de gemeente en de bouwbedrijven. Huisvestingsontwikkeling zit niet in het Maagdenhuis maar in de Roetersstraat, vlakbij Crea. Hiervan is Cees van der Wolf het hoofd.

    5. Strategie en Informatie (S&I).

De afdeling Strategie en Informatie verzamelt zoveel mogelijk informatie binnen de organisatie om te zetten in management rapporten. Hier worden bijvoorbeeld ontwikkelingen in studierendement nauwkeurig bijgehouden. Deze informatie is voor medewerkers (en de CSR) beschikbaar via UvAdata.

UvA Holding

De holding is een volledig onafhankelijke organisatie en maakt juridisch gezien geen onderdeel uit van de UvA. Het CvB heeft dan ook geen zeggenschap over de holding, maar de UvA is wel 100% aandeelhouder. Binnen de holding vinden allerlei (commerciële) projecten plaats die met de kerntaken van de universiteit vaak weinig te maken hebben. Eventuele winsten van de holding vloeien terug naar de universiteit. Het resultaat is terug te vinden in de Begroting.

Gemeenschappelijke diensten

De gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden hebben tot taak de ondersteunende processen binnen de universiteit uit te voeren.

    1. Universiteitsbibliotheek (UB)

De Universiteitsbibliotheek van de UvA bestaat uit de Universiteitsbibliotheek, de divisie Erfgoed, de faculteitsbibliotheken en de Medische Bibliotheek van het Academisch Medisch Centrum (AMC).

De voormalige faculteitsbibliotheek Geesteswetenschappen maakt deel uit van de UB-organisatie, en ook de Pierson Révész bibliotheek (FEB en Psychologie), de Bushuisbibliotheek (FMG), en de voormalige faculteitsbibliotheek FNWI.

    2. ICT Services (ICTS)

De afdeling ICT Services is de centrale ICT-organisatie van de UvA. ICT Services is verantwoordelijk voor de technologische infrastructuur waarmee alle IT-processen van de UvA ondersteund worden.

    3. Facility Service (FS)

Facility Services is de facilitaire dienst van de Universiteit van Amsterdam, verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening ter ondersteuning van het onderwijs en onderzoek. Denk hierbij aan onderwijsfaciliteiten (onderwijslogistiek, onderwijszalen, beheer en inrichting, audiovisuele apparatuur) en faciliteiten in en om de gebouwen (catering, schoonmaak, beveiliging, zaalbeheer, klein onderhoud, fiets- en terreinbeheer, post en repro). Maar ook huisvesting (vastgoed en onderhoud, veiligheid, verhuizingen en projecten) en inkoop (bestellen, inkopen en aanbestedingen).

    4. Administratief Centrum (AC)

Het Administratief Centrum verzorgt alle administraties van de Universiteit van Amsterdam. Het gaat daarbij om de financiële, personeels- en salarisadministratie, studenten- en studievoortgangsadministratie en vastgoedadministratie.

    5. Studenten Service (StS)

Studenten Services biedt advies, informatie en begeleiding aan studenten, medewerkers, promovendi en afgestudeerden van de Universiteit van Amsterdam. Studenten kunnen er terecht voor informatie en verschillende diensten. Van individuele en kosteloze begeleiding, hulp en advies tot aan trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd.

In Studenten Services zijn de activiteiten gebundeld van de Studentendecanen, de Studentenpsychologen, Bureau Internationale Studentenzaken, Loopbaan Advies Centrum en de Student Service Desk.

    6. Innovation Exchange Amsterdam (IXA)

Innovation Exchange Amsterdam (IXA) biedt deskundige begeleiding en advisering op de weg van kennis naar markt en maatschappij. In de dagelijkse praktijk betekent dit een breed dienstenpakket gericht op wetenschappers en overige medewerkers. Daarnaast kunnen overheidsinstellingen en marktpartijen contact opnemen met het IXA om ideeën verder wetenschappelijk te onderbouwen. IXA vormt de directe schakel tussen universiteit, bedrijfsleven en overheid.

    7. Huisvestings Ontwikkeling (HO)

Huisvestings Ontwikkeling opereert onder directe aansturing van het lid van het College van Bestuur met de portefeuille Financiën en Huisvesting. HO is verantwoordelijk voor grote bouwprojecten zoals de Binnenstadcampus, Roeterseiland Campus (REC) en Science Park.

    8. Alumnirelaties en Universiteitsfonds (BAU)

Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds is verantwoordelijk voor alumnirelaties, fondsenwerving en -beheer en relatiebeheer. De medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor alumni en donateurs. Samen met de Amsterdamse Universiteits-Vereniging, het overkoepelende alumninetwerk van de UvA, organiseert het bureau activiteiten en ontwikkelt het voorzieningen voor alumni en opleidingsgerichte alumnikringen. Samen met de stichting Amsterdams Universiteitsfonds worden fondsen geworven, beheerd en toegekend. Ook houdt het bureau een databestand bij van alle relaties van de UvA.

    9. Bureau Communicatie (BC)

Bureau Communicatie ondersteunt de faculteiten, de diensten en het College van Bestuur. BC bestaat uit vijf afdelingen: Voorlichtingsevenementen & Congressen, Redactie & Content, Interne Communicatie, Pers- en Wetenschapsvoorlichting en Marketing & Studievoorlichting.

Centrale Studentenraad (CSR)

De Centrale Studentenraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten aan de Universiteit van Amsterdam. De CSR kent 14 leden waarvan zeven direct verkozen worden door middel van UvA brede verkiezingen en zeven afgevaardigden van de zeven verschillende faculteiten. De raad heeft instemmingsrecht ten aanzien van het studentenstatuut, het reglement van de Centrale Studentenraad, en de afstudeerregeling (de financiële ondersteuning van studenten). Daarnaast brengt de Centrale Studentenraad advies uit over de begroting, de huisvestingsplannen en de bevordering van de goede gang van zaken binnen de universiteit in het algemeen.

Centrale Ondernemingsraad (COR)

De Centrale Ondernemingsraad overlegt met het College van Bestuur en vergadert ook met de Centrale Studentenraad over bepaalde kwesties. De inhoud van het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder wordt bepaald door wettelijke regelingen (Wet op de Ondernemingsraden) of door de CAO voor universitair personeel.

Gezamenlijke vergadering

In de Gezamenlijke Vergadering (GV) wordt de gezamenlijke medezeggenschap van het personeel en de studenten van de UvA uitgeoefend. De GV is samengesteld uit leden van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en van de Centrale Studentenraad (CSR). De GV kent twee vergadervormen: een reglementaire Gezamenlijke Vergadering (GV) van COR en CSR, en een Gezamenlijke Overlegvergadering (GOV) met de leden van de GV en de leden van het College van Bestuur.

Het College van Bestuur heeft instemming nodig van de Gezamenlijke Vergadering voor elk door het College van Bestuur te nemen besluit tot vaststelling of wijziging van:

 • Het instellingsplan
 • De vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg
 • Het Universiteitsreglement
 • Het Reglement voor de Gezamenlijke Vergadering

Universitaire Commissie Lokaal Overleg

Het Lokaal Overleg (LO) is het overleg tussen het College van Bestuur van de UvA en vertegenwoordigers van de vakorganisaties die (op landelijk niveau) met de VSNU de CAO Nederlandse Universiteiten afsluiten. Die vakorganisaties zijn ABVAKABO FNV, AC/AFZ, CNV Publieke Zaak en VAWO/CMHF en zijn binnen de UvA verenigd in de UCLO (Universitaire Commissie voor Lokaal Overleg).

Centraal Bestuurlijk Overleg

Het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO) is het bestuurlijk platform waarin ter voorbereiding op besluitvorming door het College van Bestuur de hoofdlijnen van het instellingsbeleid worden besproken en overeengekomen. Het CBO bestaat uit de leden van het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten. Dingen die hier besproken worden zijn grote inversteringen of het nieuwe allocatiemodel van de UvA. Het Centraal Bestuurlijk Overleg voert eenmaal per maand overleg en wordt ondersteund door de secretaris van de universiteit.

Universitaire Commissie Onderwijs

De Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) is een adviescommissie, met als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en decanen van faculteiten over het onderwijsbeleid van de Universiteit van Amsterdam.

Tevens adviseert de Universitaire Commissie Onderwijs het College van Bestuur en decanen van faculteiten over het onderwijsbeleid van de vereniging van universiteiten (VSNU) en van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De bijeenkomsten van de UCO zijn openbaar.

Decanen van de faculteiten

Alle faculteiten worden geleid door de Decaan, die eindverantwoordelijk is voor het bestuur en het beheer in de faculteit. De Decaan is de eindverantwoordelijke voor de hele faculteit. Deze persoon ondertekent alle facultaire besluiten en communiceert de besluiten van het CvB door naar de faculteit en andersom. Deze persoon stelt officieel alle facultaire medewerkers aan. De Decaan moet een hoogleraar zijn bij wet en wordt benoemd door het CvB. De Decaan mag er voor kiezen zijn of haar verantwoordelijkheden te delen met bijvoorbeeld directieteam en andere medewerkers zoals opleidingsdirecteuren. Tevens stelt de Decaan de leden van de Opleidingscommissies aan. De decaan zit in het directieteam en daar is deze persoon verantwoordelijk voor het onderzoek.

Faculteiten

De UvA heeft zeven faculteiten. Binnen de faculteiten vindt het daadwerkelijke onderwijs en onderzoek van de universiteit plaats.

 1. Geesteswetenschappen (FGW)
 2. Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI)
 3. Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG)
 4. Rechtsgeleerdheid (FdR)
 5. Economie en bedrijfskunde (FEB)
 6. Tandheelkunde (ACTA)

Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) is een samenwerkingsverband van de faculteiten der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. ACTA verricht wetenschappelijk onderzoek, geeft onderwijs en verleent patiëntenzorg op het terrein van de tandheelkunde. Internationaal gezien is ACTA toonaangevend in onderzoek en onderwijs. 

      7.Geneeskunde (in het AMC)

De Faculteit der Geneeskunde is ondergebracht in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC). Het onderwijsinstituut Geneeskunde verzorgt de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde. Het onderwijsinstituut Medische Informatiekunde is verantwoordelijk voor de bachelor Medische Informatiekunde en de master Medical Informatics. Het opleidingsgedeelte van de promotietrajecten wordt verzorgd door de AMC Graduate School. Verder biedt het AMC voor zorgprofessionals postacademisch onderwijs aan, in de vorm van de master Evidence Based Practice en de opleiding Health Informatics. Daarnaast verzorgt het AMC de medisch specialistische opleidingen voor vrijwel alle in Nederland erkende medische specialismen.

Alle onderwijsactiviteiten binnen het AMC worden ondersteund door de afdeling Onderwijssupport.

Het AMC Research Institute ziet toe op de onderzoeksprogramma’s binnen het AMC. Het instituut wordt geleid door de Research Council.

Amsterdam University College (AUC)

Het Amsterdam University College (AUC) is een gezamenlijk onderwijsinstituut van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Het AUC biedt een selectieve, internationale honours bacheloropleiding die is opgezet vanuit het liberal arts and sciences-onderwijsmodel.