Wat is een studentenraad?

De Facultaire Studentenraad  FNWI is èèn van de drie niveaus waarop studenten inspraak hebben op het beleid van de UvA. Bij een een FSR is deze invloed op facultair niveau, in ons geval heeft de raad  invloed op beleid van het FNWI. 

Opbouw van de FSR

Hier op de FNWI bestaat de FSR uit twaalf studenten die democratisch gekozen zijn door medestudenten. Deze twaalf studenten zijn weer onderverdeeld in commissies. Binnen de FSR FNWI zijn in het jaar 20/21 zeven verschillende rollen: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, CSR afgevaardigde, commissiehoofd en algemeen raadslid. De voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris vormen samen het dagelijks bestuur (vanaf nu DB). 

Raadsleden kunnen zichzelf verkiesbaar stellen voor het DB, penningmeester en CSR afgevaardigde. Door verkiezingen binnen de raad worden uiteindelijk de leden gekozen die deze rollen zullen vervullen. Deze verkiezingen vinden voorafgaand aan het nieuwe raadsjaar plaats. Wat DB precies inhoud kan je hier vinden. 

Iedere FSR heeft een CSR afgevaardigde die de desbetreffende faculteit representeert op centraal niveau. Deze persoon zit dus in twee raden tegelijkertijd. Meer informatie over de CSR kan je hier vinden.

Voor het officiële begin van het raadsjaar wordt ook besloten welke onderwerpen de nieuwe raad wil gaan oppakken, deze onderwerpen worden vervolgens toebedeeld aan de passende commissie. De onderwerpen die een taakgroep gaat oppakken worden dan de dossiers. Hoeveel, wat voor, en hoe groot deze zijn mogen de nieuwe raadsleden gezamenlijk besluiten. Aan het hoofd van een commissie staat een commissiehoofd, dit hoofd is verantwoordelijk voor en representeert de commissie naar buiten toe. 

Wat doet de FSR FNWI?

De FSR FNWI geeft instemming en adviseert over een groot aantal uiteinlopende zaken die hier spelen op de FNWI om zo een optimaal studieklimaat te realiseren. Een FSR heeft meerdere rechten  die vastgelegd zijn in de WHW waardoor een raad ook daadwerkelijk zijn taken kan uitvoeren. Deze rechten zijn:  Instemmingsrecht, Adviesrecht, Initiatiefrecht, Hoorrecht en Informatierecht. De raad heeft niet bij alle zaken dezelfde rechten. Zo heeft de raad instemmingsrecht op delen van de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen), waarin delen van je rechten als student vastgelegd worden. Dit is een van onze zwaarste machtsmiddelen. Over zaken als keuzeruimtes en herkansingsbeleid heeft de raad geen instemmingsrecht maar wel adviesrecht.  Op zaken waar de raad geen adviesrecht over heeft mag de raad altijd alsnog een advies aan de decaan sturen, dit noem je dan een ongevraagd advies, maar de decaan hoeft daar niets mee te doen. Meer informatie over de rechten van de raad kan je hier vinden. Naast inhoudelijke zaken houdt de FSR ook bezig met meer praktische zaken, denk hierbij aan zaken zoals catering, staat van gebouw, en klachten en vragen van studenten.  

Taakgroepen behandelen onderwerpen door informatie in te winnen. Denk hierbij aan het lezen van documenten en praten met beleidsmedewerkers. Als er feedback en/of input van de rest van de raad vereist is wordt er een vergaderstuk geschreven en die wordt dan behandeld op de wekelijkse plenaire vergadering (PV) waarbij iedereen van de raad aanwezig is.  Naast de PV is het gebruikelijk voor iedere taakgroep om wekelijks te vergaderen.

Hoe kom ik in de FSR FNWI?

Zoals al genoemd is, wordt de FSR FNWI ieder jaar democratisch gekozen door medestudenten die kunnen stemmen op hun favoriete kandidaat. Om mee te kunnen doen aan deze verkiezingen moet je je aansluiten bij een bestaande studentenpartij of je kan een nieuwe (eenmans)partij oprichten. 

Je kan een eigen partij beginnen door kandidatenlijst op te stellen die vervolgens door vijf studenten van de FNWI ondertekend moet zijn, deze personen mogen niet zelf op de lijst staan. Verder moet iedere persoon op de lijst een bewilligingsverklaring invullen. De kandidatenlijsten moeten vervolgens bij het Centraal Stembureau ingeleverd worden. Deze documenten en meer informatie is hier te vinden.

De partijen voeren vervolgens in mei een week lang campagne. Tijdens deze week staan de partijen die meedoen op de FNWI, in de centrale hal waar ze zoveel mogelijk stemmen proberen te werven onder de studenten. Een paar weken na de campagneweek krijgen alle FSR’en en de CSR van de UvA op een centraal moment te horen welke partijen genoeg stemmen hebben gekregen om een zetel te veroveren in  hun FSR of de CSR. Ben jij geen lijstduwer, heeft je partij genoeg stemmen voor een of meerdere zetels op de FNWI en heb jij genoeg persoonlijke stemmen dan ben jij onderdeel van de nieuwe FSR FNWI en begint je inwerktraject dat jou moet voorbereiden op je raadsjaar.