Wettelijke Rol Studentenraad

Tegenwoordig staan de bevoegdheden van de studentenraden beschreven in de Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Hierin staat een aantal rechten beschreven waar de studentenraden zich te allen tijde op kunnen beroepen. Deze rechten zijn nog een keer concreet voor onze faculteit uitgewerkt in het faculteitsreglement. Hier volgt een complete opsomming van de rechten:

1) Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht is het belangrijkste recht van de studentenraad. Over gevallen waar de FSR instemmingsrecht op heeft, mag het hoofd van de faculteit (de decaan) alleen een beslissing nemen als de FSR ermee akkoord gaat. De raad heeft instemmingsrecht bij besluiten met betrekking tot:
a) Het studentenstatuut voor zover dat betrekking heeft op rechten en verplichtingen van de student;
b) Het faculteitsreglement;
c) Reglementen van onderwijsinstituten;
d) Delen van de Onderwijs- en Examenregelingen (deze vind je in de studiegids van je opleiding).

2) Adviesrecht
Een ander belangrijk recht van de FSR is het adviesrecht. Dit betekent dat de decaan de FSR om advies moet vragen voordat deze bepaalde maatregelen of besluiten kan nemen. De decaan moet aantoonbaar iets met dit advies doen. Als er niets met dit advies gebeurt, moet de decaan goed beargumenteren wat hier de reden voor is. De raad heeft adviesrecht bij de volgende zaken:
a) Een besluit inzake aangelegenheden die het voortbestaan van en de goede gang van zaken binnen de faculteit betreffen;
b) Voorstellen van de decaan voor een bestuursconvenant;
c) Het financiële jaarverslag, indien en voor zover dit door de decaan voor de faculteit wordt vastgesteld.

3) Initiatiefrecht
Vervolgens is er het initiatiefrecht: de raad is bevoegd over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen aan de decaan voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De decaan moet daar vervolgens een schriftelijke, met redenen omklede reactie op geven en moet de FSR minstens éénmaal de mogelijkheid geven om over deze plannen te overleggen.

4) Hoorrecht
Hoorrecht is vergelijkbaar met adviesrecht, alleen hoeft er officieel niets gedaan te worden met de ingewonnen inlichtingen. De raad heeft hoorrecht op:
a) De benoeming van een onderwijsdirecteur;
b) De benoeming van een opleidingsdirecteur;
c) De benoeming van de decaan (vertrouwelijk gehoord door het CvB).

5) Informatierecht
Het hoofd van de faculteit, de decaan, is verplicht de FSR aan het begin van een zittingstermijn te voorzien van enkele basisgegevens van de faculteit. Hieronder valt informatie van de universiteit en de faculteit en hoofdpunten van beleid dat al is vastgesteld. Daarnaast is de decaan verplicht ten minste éénmaal per jaar de FSR te informeren over het gevoerde beleid en de voornemens van het komende jaar. Ten slotte is de decaan verplicht de FSR alle inlichtingen te geven die de raad nodig heeft om zijn taak te vervullen.