Interview met raadsleden

Twijfel jij nog om je kandidaat te stellen voor de FSR 21/22? Lees dan gauw even deze leuke interviews met een aantal raadsleden van ons en lees hoe zij hun jaar in de raad ervaren!

Are you stil debating about joining the FSC 21/22? Quickly read these fun interviews with a few of our council members about how they experience their year in the council!

English version below

 

Ilse Altenburg

Wie ben jij? Mijn naam is Ilse en ik studeer BMW. In mijn dagelijks leven ben ik veel met vrienden en houd ik van sporten.

 

Waarom heb jij ervoor gekozen om bij de FSR te gaan? Een vriendin van mij zat al bij de FSR en heeft mij verteld waar iedereen dagelijks mee bezig is binnen de studentenraad. Ik was zo enthousiast en wilde graag weten hoe alles binnen de UvA geregeld is. Het leek mij een ideale manier om samen met studenten op te komen voor de belangen van andere studenten!

Wat doe je precies binnen de FSR? Binnen de FSR zit ik in de faciliteiten en publieke relatiescommissie. Hier houd ik mij voornamelijk bezig met de toegankelijkheid van de faculteit, sociale veiligheid en met de werving.

Waarover twijfelde jij toen je bij de FSR ging? Op het begin twijfelde ik of ik de FSR kon combineren met mijn studie. Gelukkig heb ik gemerkt dat dit zeker mogelijk is! Omdat je samenwerkt met andere studenten is er veel begrip als je het soms wat drukker hebt.

Wat heeft het jaar bij de FSR je persoonlijk opgeleverd? Het jaar bij de FSR heeft mij veel groei opgeleverd in communicatie met medestudenten en ik heb vooral geleerd hoe vergaderingen te werk gaan!

Wat had je niet willen missen? Wat ik het meest leuk vind aan de studentenraad is dat je altijd samenwerkt met anderen. Gelukkig is er ook altijd tijd voor een grapje en zijn er genoeg mogelijkheden om samen te borrelen!

Waar ben jij het meest trots op binnen je werk met de FSR? Waar ik het meest trots op ben is wervingsperiode waar wij nu hard mee bezig zijn. We hebben van alles uit de kast gehaald en nieuwe manieren bedacht om te communiceren.

Wat zou je willen zeggen tegen alle twijfelaars? Doen! Het leukste is dat je een enorm goede daad verricht, het gezellig is en bovenal kan je ook lekker verdienen.

 

Chris Rotgans

Wie ben jij? Ik ben Chris, 3e  jaars student biomedische wetenschappen. In mijn vrije tijd ga ik graag naar festivals, wandel ik (corona activiteit) of gezellig eten en drinken met vrienden of familie.

Waarom heb jij ervoor gekozen om bij de FSR te gaan? Omdat ik geïnteresseerd was in hoe de faculteit precies werkt “van binnen” en ik ook meer ervaring wilde opdoen in bijvoorbeeld professioneel vergaderen.

Wat doe je precies binnen de FSR? Ik ben vicevoorzitter in het dagelijks bestuur, ik vergader hiervoor 1 keer extra per week met de voorzitter en secretaris. We bespreken hierbij wat er precies allemaal gebeurt binnen de raad en wat er misschien beter kan. Daarbij zit ik ook in de FPC, dit is de commissie faciliteiten en publieke relaties. Hiermee vergader ik ook 1 keer per week. Als laatste heb ik elke dinsdagavond de plenaire vergadering, dit is met de hele raad. Tijdens de PV bespreken we de ingestuurde stukken vanuit beide commissies. Naast de vergaderingen ben ik bezig met mijn eigen dossiers zoals Mental Health en probeer ik de sfeer binnen de raad goed te houden door af en toe een raadsuitje (corona-proof) te organiseren!

Waarover twijfelde jij toen je bij de FSR ging? Ik heb getwijfeld of ik er wel genoeg tijd voor zou hebben. Uiteindelijk heb ik het toch gedaan en ik heb gemerkt dat iedereen altijd super begripvol is als het even te druk is. Wees dus vooral niet bang om niet genoeg tijd te hebben, er zijn altijd manieren op de raad te combineren met je studie! Daarbij krijg je ook een beurs voor jou werk, waardoor je misschien minder tijd hoeft te besteden aan een bijbaantje :).

Wat heeft het jaar bij de FSR je persoonlijk opgeleverd? Ik heb veel leuke nieuwe mensen leren kennen, heb veel nieuwe dingen geleerd en ervaringen gedaan. Zo heb ik bijvoorbeeld een cursus technisch voorzitten mogen volgen!

Wat had je niet willen missen? Ik had de nieuwe dingen die ik heb geleerd en de mensen die ik heb leren kennen niet willen missen!

Waar ben jij het meest trots op binnen je werk met de FSR? Ik ben trots op de social media, de posts die ik in elkaar zet! Ook ben ik trots op het feit dat ik met mijn dossier meer aandacht probleem te krijgen voor de mentale problemen die studenten hebben. Al helemaal belangrijk tijdens deze pandemie natuurlijk!

Wat zou je willen zeggen tegen alle twijfelaars? Je leert echt heel erg veel tijdens een raadsjaar, het is een mooie aanvulling op je cv en het is ook zeker erg gezellig! Stuur mij gerust een berichtje met vragen! (@chrisrotgans op Telegram of chris.rotgans.fnwi@gmail.com)

 

Daan Rademaekers

Wie ben jij? Ik ben Daan Rademaekers, derdejaars student future planet studies met een major future society. Ik ben nu 2 jaar lid van de FSR en zit dit jaar ook in de CSR. In m’n vrije tijd zit ik graag op het water te zeilen.

Waarom heb jij ervoor gekozen om bij de FSR te gaan? Ik zat op de middelbare school ook in de medezeggenschapsraad en vond dat altijd erg leuk. Daarom wilde ik ook de FSR in gaan. Het leek me een mooie kans om de faculteit beter te maken voor m’n medestudenten en meer te leren over onderwijsinrichting en werken in een team.

Wat doe je precies binnen de FSR? Binnen de FSR ben ik vooral bezig met de besteding van de kwaliteitsgelden. Dit zijn de gelden die zijn vrijgekomen uit de afschaffing van de basisbeurs. Verder hou ik me bezig met de onderwijs- en examenregelingen, aanstelling van opleidingsdirecteuren en probeer ik de mening van de FSR FNWI over te brengen bij de CSR. Dit is belangrijk omdat de CSR vanuit UvA centraal veel invloed heeft op het onderwijs voor alle studenten. Binnen de CSR hou ik me bezig met de modellen onderwijs- en examenregelingen, het instellingsplan en andere onderwijs gerelateerde zaken.

Waarover twijfelde jij toen je bij de FSR ging? Ik wist toen ik over de FSR hoorde al vrij zeker dat ik erin wilde. Ik had wel wat twijfel over hoe ik het samen ging doen met m’n studie. Ik besloot uiteindelijk dat een eventueel extra jaar me niet zó veel uitmaakte en dat ik met m’n beurs een groot deel van mijn levensonderhoud zou kunnen betalen waardoor ik ook niet super veel extra studieschuld zou hebben.

Wat heeft je tijd bij de FSR je persoonlijk opgeleverd? Ik heb heel veel geleerd over hoe de universiteit functioneert en werkt. Hoe alle managementlagen samenwerken en hoe alle partijen proberen nieuw beleid te ontwikkelen. Verder heb ik veel geleerd over onderwijswetgeving in Nederland en hoe ik met bestuurders kan vergaderen en onderhandelen om zaken beter voor studenten te maken.

Wat had je niet willen missen? De gezelligheid van een raadsjaar en de overlegvergaderingen met de decaan.

Waar ben jij het meest trots op binnen je werk met de FSR? Een paar nuttige veranderingen in de onderwijs- en examenregelingen waardoor het duidelijker is of je je tentamen mag meenemen na een tentamen en het recht op antwoordindicaties bij je oefenvragen.

Wat zou je willen zeggen tegen alle twijfelaars? Denk er goed over na maar weet dat een raadsjaar enorm leuk en gezellig is en tegelijkertijd een kans biedt om veel te leren over samenwerken, wetgeving, financiën van een grote organisatie en onderwijs beleid. Je hoeft niet persé activistisch te zijn of al veranderplannen hebben om dingen beter te maken voor je medestudenten.


English version

Ilse Altenburg

Who are you? My name is Ilse and I study biomedical sciences. In my daily life I spend a lot of time with friends and I like to work out.

 

Why did you choose to join the Faculty Student Council (FSC)? A friend of mine was already a member of the FSC and told me what everybody does on a daily basis within the student council. This made me very excited and I wanted to know how everything was arranged within the UvA. It seemed like an ideal way to stand up for the interests of other students together with students!

What exactly do you do within the FSC? Within the FSC I am in the facilities and public relations committee. Here I mainly occupy myself with the accessibility of the faculty, social safety and recruitment.

Did you have any doubts about joining the FSC? At first, I doubted whether I could combine the FSC with my studies. Fortunately, I found out that this is certainly possible! Because you work together with other students, there is a lot of understanding when you are sometimes a bit busy and can’t finish everything as fast as you wanted.

What has the FSC year brought you personally? The year with the FSC has given me a lot of growth in communication with fellow students and I especially learned how proffesional meetings work!

What would you not have wanted to miss? What I like most about the student council is that you are always working together with others. Fortunately, there is always time for a joke and there are plenty of opportunities to have a drink together!

What are you most proud of in your work with the FSC? What I am most proud of is the recruitment period that we are currently working on. We have done everything we can and come up with new ways to communicate.

What would you say to all the doubters? Do it! The best things about a council year are that you are doing a tremendously good deed, it is sociable, and above all, you can also earn good money.

 

Chris Rotgans

Who are you? I am Chris, a 3rd year student of Biomedical Sciences. In my free time I like to go to festivals, go hiking (corona activity) or to have dinner with friends or family.

 

Why did you choose to join the Faculty Student Council (FSC)? Because I was interested in how the faculty works “on the inside” and I also wanted to gain more experience in, for example, professional meetings.

What exactly do you do within the FSC? I am vice-chairman of the executive committee. I meet once a week with the president and the secretary. We discuss what is happening within the council and what could be improved. I am also in the facilities and public relations committee. I meet with this committee once a week as well. Finally, I have the plenary meeting every tuesday evening, which is a meeting with the entire council. During this meeting we discuss the documents submitted by both committees. Besides the meetings, I’m working on my own files like Mental Health and I try to keep the atmosphere within the council good by organising fun (corona-proof) activities for the council once in a while!

Did you have any doubts about joining the FSC? I doubted whether I would have enough time for it. In the end, I did it anyway and I noticed that everyone is always very understanding when it is too busy. So don’t be afraid of not having enough time, there are always ways to combine the council with your studies! Besides, you also get a scholarship for your work, so you might not have to spend as much time on a side job :).

What has your year with the FSC brought you personally? I met a lot of nice people, learned a lot of new things and had a lot of experiences. For instance, I was able to follow a course on technical chairing!

What would you not have wanted to miss? I would not have wanted to miss the new things I have learned and the people I have met!

What are you most proud of in your work with the FSC? I am proud of our social media, I put the posts together! I am also proud of the fact that with my file I am getting more attention for the mental problems that students have. All the more important during this pandemic of course!

What would you like to say to all the doubters? You really learn a lot during a council year, it is a great addition to your resume and it is definitely very entertaining! Feel free to send me a message with questions! (@chrisrotgans on Telegram or chris.rotgans.fnwi@gmail.com)

 

Daan Rademaekers

Who are you? I am Daan Rademaekers, a third-year Future Planet Studies student with a major in Future Society. I have been a member of the FSC for two years now and this year I am also a member of the Central Student Council (CSR). In my spare time, I like to sail the waters.

Why did you choose to join the Faculty Student Council (FSC)? In secondary school I was also a member of the participation council and I liked that a lot. This is why I wanted to join the FSC. It seemed like a good opportunity to make the faculty better for my fellow students and to learn more about education and working in a team.

What exactly do you do within the FSC? Within the FSC I am mainly busy with the spending of the so-called quality money. These are the funds that were released when the basic grant was abolished. Furthermore, I am involved with the teaching and examination regulations, the appointment of programme directors and I try to convey the opinion of the FSC of the Faculty of Science to the CSR. This is important because the CSR has much central influence from the UvA on the education of all students. Within the CSR, I am involved in the models for teaching and examination regulations, the institutional plan and other education-related matters.

Did you have any doubts about joining the FSC? When I heard about the FSC, I was pretty sure I wanted to join. I did have some doubts about how I was going to do it together with my studies. In the end, I decided that a possible extra year didn’t matter that much to me and that I would be able to pay for a large part of my living expenses with my scholarship, so I wouldn’t have that much extra study debt.

What did you gain personally from your years at the FSC? I have learned a lot about how the university functions and works. How all layers of management work together and how all parties try to develop new policies. I also learned a lot about education legislation in the Netherlands and how I can meet and negotiate with administrators to make things better for students.

What would you not have wanted to miss? The conviviality of a council year and the consultation meetings with the dean.

What are you most proud of in your work with the FSC? A few useful changes in the education and examination regulations, making it clearer whether you can take your exam with you after an exam, and the right to answer indications with your practice questions.

What would you like to say to all the doubters? Think about it but know that a council year is a lot of fun and at the same time offers a chance to learn a lot about cooperation, legislation, finances of a large organisation and education policy. You don’t necessarily have to be an activist or have change plans to make things better for your fellow students.