Informatie

De Studentenraad

Wat doet de Studentenraad?
De facultaire Studentenraad (FSR) komt op voor de belangen van alle studenten aan de Faculteit der Geneeskunde. Wij willen ervoor zorgen dat het onderwijs op onze faculteit zo goed mogelijk is en dat de desbetreffende randvoorwaarden daadwerkelijk aanwezig zijn. De raad overlegt met o.a. de decaan en de onderwijsinstiuten en adviseert over zaken zoals herkansingsmogelijkheden, keuzeruimte, bachelor scriptie en wachttijden voor de coschappen maar ook over bijvoorbeeld computerfaciliteiten en de catering. De raad bestaat gewoonlijk uit 7 bachelor studenten en 3 coassistenten, echter hebben we dit jaar een extra coassistent die zich bezighoudt met de bachelor.

De Studentenraad komt wekelijks bij elkaar in een plenaire vergadering (PV), dit is een openbare vergadering, en het staat eenieder dus vrij om hierbij te kijken. De PV is iedere maandag vanaf 18:30uur (tot oktober om 19:00). In de vergadering wordt over allerlei onderwerpen over de gang van zaken in het AMC gediscussieerd en wordt er nagedacht over adviezen aan de decaan. De Studentenraad werkt met commissies die dossiers scharen onder overkoepelende onderwerpen. Per overkoepelend onderwerp is er een commissie die bestaat uit een aantal mensen die zich intensief met dit onderwerp bezig houdt. Deze commissie verzamelt informatie, overlegt met betrokken partijen en schrijft adviezen. Wel is het zo dat de hele raad deze informatie krijgt en meedenkt over de adviezen doordat ze op de vergadering besproken worden.

Tegenwoordig staan de bevoegdheden van de studentenraden beschreven in de Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Hierin staat een aantal rechten beschreven waar de studentenraden zich te allen tijde op kunnen beroepen. Deze rechten zijn nog een keer concreet voor onze faculteit uitgewerkt in het faculteitsreglement. Hier volgt een complete opsomming van de rechten:

1) Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht is het belangrijkste recht van de Studentenraad. Over gevallen waar de FSR instemmingsrecht op heeft, mag het hoofd van de faculteit (de decaan) alleen een beslissing nemen als de FSR ermee akkoord gaat. De raad heeft instemmingsrecht bij besluiten met betrekking tot:
a) Het studentenstatuut voor zover dat betrekking heeft op rechten en verplichtingen van de student;
b) Het faculteitsreglement;
c) Reglementen van onderwijsinstituten;
d) Delen van de onderwijs- en examenregelingen (deze vind je in de studiegids van je opleiding).

2) Adviesrecht
Een ander belangrijk recht van de FSR is het adviesrecht. Dit betekent dat de decaan de FSR om advies moet vragen voordat deze bepaalde maatregelen of besluiten kan nemen. De decaan moet aantoonbaar iets met dit advies doen. Als er niets met dit advies gebeurt, moet de decaan goed beargumenteren wat hier de reden van is. De raad heeft adviesrecht bij de volgende zaken:
a) Een besluit inzake aangelegenheden die het voortbestaan van en de goede gang van zaken binnen de faculteit betreffen;
b) Voorstellen van de decaan voor een bestuursconvenant;
c) Het financiële jaarverslag, indien en voor zover dit door de decaan voor de faculteit wordt vastgesteld.

3) Initiatiefrecht
Vervolgens is er het initiatiefrecht: de raad is bevoegd over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen aan de decaan voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De decaan moet daar vervolgens een schriftelijke, met redenen omklede reactie op geven en moet de FSR minstens éénmaal de mogelijkheid geven om over deze plannen te overleggen.

4) Hoorrecht
Hoorrecht is vergelijkbaar met adviesrecht, alleen hoeft er officieel niets gedaan te worden met de ingewonnen inlichtingen. De raad heeft hoorrecht op:
a) De benoeming van een onderwijsdirecteur;
b) De benoeming van een opleidingsdirecteur;
c) De benoeming van de decaan (vertrouwelijk gehoord door het CvB).

5) Informatierecht
Het hoofd van de faculteit, de decaan, is verplicht de FSR aan het begin van een zittingstermijn te voorzien van enkele basisgegevens van de faculteit. Hieronder valt informatie van de universiteit en de faculteit en hoofdpunten van beleid dat al is vastgesteld. Daarnaast is de decaan verplicht ten minste éénmaal per jaar de FSR te informeren over het gevoerde beleid en de voornemens van het komende jaar. Ten slotte is de decaan verplicht de FSR alle inlichtingen te geven die de raad nodig heeft om zijn taak te vervullen.

Onderwijs- en Examenregelingen (OER)
Tevens stelt de Studentenraad elk jaar de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) vast. Sinds de invoering van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) in 1993 moeten de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering voor elke opleiding in een Onderwijs- en Examenregeling (OER) worden vastgelegd.