Centrale Studentenraad

De Centrale Studentenraad (CSR) is het hoogste inspraakorgaan voor studenten binnen de UvA. De CSR overlegt met het College van Bestuur en vertegenwoordigt alle studenten van de UvA. De veertien leden van de CSR worden elk jaar democratisch gekozen uit de zeven faculteiten. Zeven leden worden direct verkozen en zeven leden zijn afgevaardigd vanuit de facultaire raden. Door de afvaardiging vanuit FSR’en is er nauw contact tussen de verschillende studentenraden en kunnen problemen die spelen binnen de faculteiten eerder en beter worden aangepakt. Helaas hebben wij dit jaar niemand voor de CSR gevonden, echter bezoekt onze voorzitter de hun PV om de communicatie op gang te houden.

 

Als medezeggenschap orgaan heeft de CSR:
Adviesrecht: dit betekent dat de CSR bij bepaalde beslissingen geraadpleegd moet worden. De CSR reageert met een advies. Dit advies is niet bindend, maar moet wel in overweging genomen worden bij de besluitvorming. Denk bijvoorbeeld aan advies over de begroting, de huisvestingsplannen en de bevordering van de goede gang van zaken binnen de universiteit in het algemeen.

Instemmingsrecht: dit betekent dat de CSR toestemming moet geven voordat het beleid rechtsgeldig en dus bindend is. Zo heeft de CSR instemmingsrecht ten aanzien van het studentenstatuut, het reglement van de Centrale Studentenraad, en de afstudeerregeling (de financiële ondersteuning van studenten).

De rector magnificus is namens het College van Bestuur gesprekspartner van de CSR. Daarnaast is de Centrale Ondernemingsraad (COR), die bestaat uit (gekozen) UvA-medewerkers, een belangrijke gesprekspartner. Samen met hen vormt de CSR de gezamenlijke vergadering (GV). In de Gezamenlijke vergadering wordt de gezamenlijke medezeggenschap van het personeel (COR) en de studenten (CSR) uitgeoefend. De GV heeft op een aantal onderwerpen binnen de UvA instemmingsrecht.