Commissie O&F - Overig

Financiën
De begroting van onze faculteit is het startpunt van hoe het geld zal worden verdeeld over alle opleidingen, docenten en studenten. De FSR-FMG streeft naar een zo groot mogelijke transparantie rondom de begroting. Tevens streeft de FSR-FMG ernaar dat de begroting versimpeld kan worden gepresenteerd aan de gehele academische gemeenschap van onze faculteit. Zo kan iedereen zien hoeveel geld de faculteit ontvangt en hoeveel er aan onderwijs, onderzoek en huisvesting wordt uitgegeven. Als er dit jaar bezuinigd gaat worden zal de FSR-FMG hier bovenop zitten om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs niet in het geding komt. Een voorbeeld hiervan is dat we de tijd voor scriptiebegeleiding in de gaten zullen houden, zodat studenten de best mogelijke begeleiding krijgen en zich werkelijk verder ontwikkelingen in deze complexe vaardigheid.
Dossierhouders: Iris, Marnix, Geertje en Mitchel

ILO-klankbordgroep
De ILO staat voor de Interfacultaire Lerarenopleiding. Dit is een postmaster die gevolgd kan worden wanneer een student een docentbevoegdheid wilt krijgen in zijn of haar vakgebied. aar aanleiding van de CROHO-reductie bij de ILO is er besloten om een klankbordgroep op te richten. In deze klankbordgroep is de medezeggenschap van de betrokken faculteiten georganiseerd. Betrokken zijn de Faculteit der Economie en Bedrijfskunde, de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, waarin de ILO gevestigd is.
Het hebben van goede docenten is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van Nederland. De klankbordgroep zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan de opleidingsdirecteur van de educatieve masters die het ILO-belang overstijgen. We zullen ons inzetten voor een betere communicatie omtrent het leraarschap als reële en gewaardeerde positie. Zonder docenten is er immers ook geen UvA! Het interfacultaire karakter onderstreept het belang dat de FSR-FMG aan samenwerking hecht. Tevens vindt de FSR-FMG het belangrijk dat studenten zich bewust worden van de brede beroepskeuzes die er zijn. Zo vindt afstemming en overdracht op optimale wijze plaats.
Dossierhouders: Geertje en Mitchel

Studieadviseurs
Studieadviseurs kunnen van grote waarde zijn voor studenten. Het is dus belangrijk dat het helpen en adviseren van studenten centraal staat bij het werk van de studieadviseurs. Daarom is het van belang dat studieadviseurs toegankelijk en goed benaderbaar zijn voor studenten. Daarbij is goede communicatie cruciaal. Zo is de bekendheid van studieadviseurs onder studenten van belang en moet het voor studenten duidelijk zijn met welke vragen zij terecht kunnen bij studieadviseurs. Tevens is het van belang dat de informatie omtrent extra curriculaire activiteiten of het volgen van een tweede studie voor studenten duidelijk is. De studieadviseurs zouden een rol kunnen spelen in de informatieverstrekking hieromtrent. Daarop aansluitend moet de behoefte van de student centraal staan bij het advies van de studieadviseurs.
Dossierhouders: Iris en Thom

Examencommissies
Examencommissies spelen een centrale rol in beslissingen voor en over studenten. Gezien de decentrale organisatie binnen de Universiteit van Amsterdam hebben alle examencommissies hun eigen manier van werken en handhaven zij hun eigen reglementen. Wij vinden het belangrijk dat examencommissies voldoende voorzieningen hebben om hun werk te kunnen doen en dat zij op gedegen en tijdige wijze antwoord kunnen geven op verzoeken van studenten. Wij willen komend jaar kijken naar de mogelijkheid om een student plaats te laten nemen in de examencommissies en in hoeverre daar behoefte naar is. Daarnaast vindt de FSR-FMG het zorgelijk dat er leden van examencommissies zijn die soms jaren achtereen de functie vervullen. De FSR FMG wil kijken naar de wenselijkheid daarvan en waarom er geen verse aanwas beschikbaar is om plaats te nemen in de examencommissies.
Dossierhouder: Mark

Participatiecijfer
In werkcolleges participeren sommige studenten meer dan anderen. Wanneer studenten hierop worden becijferd, noemt men dit een participatiecijfer. De criteria waarop een student beoordeeld wordt, zijn onduidelijk en daarmee is de validiteit betwijfelbaar. Een vraag die bijvoorbeeld gesteld kan worden is of extraverte studenten in het voordeel zijn ten opzichte van introverte studenten. Dit zou de FSR-FMG onwenselijk achten, omdat becijfering plaatsvindt op een irrelevant kenmerk en daarmee wellicht ongelijkheid in de hand werkt. Mochten er klachten zijn omtrent het participatiecijfer dan zal de FSR-FMG het gesprek hierover aangaan.
Dossierhouders: Javier en Geertje