Commissie O&F - Studiesucces

Bindend Studieadvies (BSA)
Het bindend studieadvies (BSA), betreft het besluit van de universiteit of een student de weg mag vervolgen naar het tweede jaar van zijn of haar bacheloropleiding. Dit kan stressvol zijn vanuit het perspectief van de student, maar het is evident dat de universiteit eisen stelt aan haar studenten. Wel dienen deze eisen te berusten op redelijke, realistische verwachtingen. De FSR-FMG zal de aankomende evaluatie scherp in de gaten houden en zal indien nodig op de bres springen voor een rechtvaardig BSA-beleid.

Loopbaanoriëntatie
Op basis van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2015 en onderzoek door de FSR-FMG 2015-2016 is geconstateerd dat studenten behoefte hebben aan vaardigheden die belangrijk zijn om de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt te versoepelen. De FSR-FMG heeft zich in 2016-2017 ingezet om de begeleiding van de loopbaanoriëntatie laagdrempeliger en bereikbaarder te maken voor de FMG-studenten. Toch heeft FSR-FMG 2016-2017 aangegeven dat er meer kan gebeuren omtrent loopbaanoriëntatie op de FMG. Op basis van deze constatering wil de FSR-FMG opnieuw kijken naar opties die de loopbaanoriëntatie van FMG-studenten kunnen verbeteren. Het doel blijft om de loopbaanoriëntatie laagdrempeliger en bereikbaarder te maken voor studenten. Hiervoor gaan we opnieuw kijken naar samenwerkingsverbanden en het contact tussen studieadviseurs, studieverenigingen en opleidingen met betrekking tot loopbaanoriëntatie. Daarbij wilt de FSR-FMG zich inzetten om te zorgen dat opleidingen binnen de FMG zich meer gaan richten op hoe ze studenten kunnen aanmoedigen om eerder na te denken over waar ze willen werken na hun opleiding. Hierbij is het doel dat er benadrukt wordt dat studenten het onderwerp van hun bachelor- of masterthesis beter zullen verbinden met hun arbeidskeuze. Deze onderzoeksprojecten kunnen fungeren als goede portfolio’s die studenten kunnen gebruiken om aan te tonen dat ze veel kennis hebben over een bepaald onderwerp dat van potentiële waarde kan zijn voor werkgevers. Op deze manier kunnen we door middel van de bachelor- en masterthesis meer ondersteuning bieden aan de loopbaanoriëntatie van de studenten

Honours- en Excellentieonderwijs
Honours- en excellentieprogramma’s zijn ontwikkeld voor ambitieuze studenten die behoefte hebben aan meer uitdaging binnen de studie. Er is een verschil tussen honours- en excellentieonderwijs. Honours heeft een meer verbredend karakter en excellentie een meer verdiepend karakter. Daarnaast moet je in het honoursprogramma meer studiepunten behalen dan in het excellentieprogramma. De FSR-FMG is positief over deze trajecten, omdat het studenten een breder of verdiepend perspectief biedt binnen en/of buiten de eigen studie en op deze manier kan de nodige differentiatie geboden worden.
Wel stelt de FSR FMG voor om de verschillen tussen de ingangseisen voor programma’s te inventariseren en te evalueren in het kader van gelijkwaardigheid. Ook kunnen de afstudeereisen onder de loep worden genomen. Daarbij blijkt uit een enquête gehouden door de FSR-FMG 2016-2017 dat 15,4% van de ondervraagde studenten niet op tijd op de hoogte was van het bestaan van honours- en excellentieprogramma’s. De FSR-FMG stelt voor dat er nogmaals wordt gekeken naar de informatievoorzieningen.

Digitalisering
De FSR-FMG is zich er van bewust dat in tijden van vooruitgang ook het onderwijs aan verandering onderhevig is. Studeren en internet zijn met elkaar verweven en deze digitalisering vraagt om een goede monitoring. Blended Learning is een combinatie van online en offline leeractiviteiten. Kan een interactieve leeromgeving de student motiveren en zo ja, hoe? Het internet brengt grote voordelen met zich mee: hoorcolleges die niet worden bijgewoond kunnen in de digitale leeromgeving worden teruggekeken. Echter, niet elke docent is positief over het online beschikbaar maken van zijn of haar hoorcolleges. Een vaak gehoord tegenargument is dat de academische gemeenschap zou lijden onder mogelijke thuisblijvers. Een argument vóór digitale hoorcolleges is dat studenten bij ziekte of andere verhinderingen minstens één hoorcollege terug moeten kunnen kijken. We zullen het draagvlak nauwkeurig
onderzoeken.