Commissie O&F - Toegankelijkheid

Numerus fixus
Een open en toegankelijke universiteit is van belang voor en draagt bij aan een open en toegankelijk academisch klimaat. Tevens is het belangrijk dat aankomende studenten een studie kunnen gaan volgen die in lijn ligt met hun interesses. Het instellen van een numerus fixus door een bepaalde opleiding kan ervoor zorgen dat de toegankelijkheid van de opleiding in het geding komt. Bovendien kan dit ertoe leiden dat studenten worden uitgesloten van deelname aan een bepaalde opleiding en hierdoor niet de opleiding kunnen volgen die zij willen volgen op basis van hun interesses.
Omwille hiervan ziet de FSR-FMG een numerus fixus als iets dat voorkomen dient te worden. Bij het instellen van een numerus fixus is het daarom van belang om goed na te gaan waarom er voor een dergelijke methode wordt gekozen. Internationalisering is een van de redenen waardoor er mogelijke capaciteitsproblemen kunnen ontstaan bij een opleiding en er uitgeweken moet worden naar selectiecriteria aan de poort, zoals het instellen van een numerus fixus.
Naast het al dan niet instellen van een numerus fixus dienen de selectiecriteria bij opleidingen die reeds gebruik maken van een numerus fixus goed afgewogen en geëvalueerd te worden. Door middel van goede evaluaties kan er nagegaan worden of de ingestelde criteria volwaardig zijn en of de selectiemethoden toetsen wat er getoetst moet worden. Op die manier wordt het mogelijk om de selectieprocedure zo onafhankelijk en eerlijk mogelijk te laten verlopen.
Dossierhouders: Thom

Masterselectie
Masterselectie betekent dat er extra voorwaarden worden gesteld aan de student bovenop het bachelorsdiploma waar de master op voortbouwt. Engelstalige masters trekken internationale studenten aan. Deze internationale influx kan van positieve invloed zijn op de leeromgeving van de studenten. De toenemende trend in masterselectie vinden wij echter negatief. De FSR-FMG vindt dat de instroom van internationale studenten niet ten koste mag gaan van de toegankelijk van een opleiding voor Nederlandse studenten. We streven ernaar dat eventuele selectieprocedures eerlijk en transparant zijn voor de student. Het moet voor de student meteen duidelijk zijn wat er van hem of haar verwacht wordt om aan redelijke criteria te voldoen. Tevens zet de raad zich in voor het behouden van aansluitende doorstroommasters voor elke bacheloropleiding.
Dossierhouders: Thom en Iris

Schakeltrajecten
De FSR-FMG vindt het bestaan van schakeltrajecten belangrijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs. In het licht van een leven lang leren, het bevorderen van ambitie en diversiteit is het belangrijk dat er voldoende en goede schakeltrajecten zijn. Laatbloeiers krijgen zo ook de kans om zich verder te ontwikkelen. Er wordt steeds meer gekort op schakeltrajecten, waardoor deze onder druk staan. De raad zal zich inzetten voor het behouden van de schakeltrajecten binnen de FMG. Zo zijn de schakeltrajecten een punt van aandacht bij het doornemen van de begroting. Daarnaast wil de FSR-FMG bijdragen aan een oplossing door in gesprek te gaan met zowel schakelstudenten als de verantwoordelijken op facultair en centraal niveau. Zo wensen wij meer kennis te vergaren en ons in te zetten voor dit thema, alsmede aandacht te vragen voor de noodzaak van relevante, toegankelijke schakeltrajecten.
Dossierhouders: Thijs, Iris en Geertje

Flexstuderen
Flexstuderen is een nieuwe manier van studeren waarbij de student per vak betaalt en zich zo niet voor een heel collegejaar hoeft in te schrijven. Hierdoor betaal je alleen voor het onderwijs dat je daadwerkelijk volgt aan de universiteit. Indien je je inschrijft voor meer dan 60 studiepunten betaal je nooit meer dan het wettelijk collegegeld. Dit is gunstig voor studenten die naast hun studie nog andere verplichtingen hebben zoals werk, een eigen bedrijf, mantelzorger zijn, een bestuursjaar of een andere studie. Op de FMG is dit jaar de pilot Flexstuderen gestart voor vijf master- en twee bacheloropleidingen. Bovendien is er behoefte is aan meer en duidelijke informatie over deze ontwikkeling. Een goede evaluatie van deze pilot is van groot belang omdat de UvA als pionier belangstelling geniet van andere onderwijsinstellingen, maar ook vanuit Den Haag.
Dossierhouders: Mitchel

UvA-matching
Het UvA-matching programma is een voortraject voor aankomende studenten die op deze wijze kennismaken met een opleiding. Dit draagt bij aan reële verwachtingen en het maken van een goede studiekeuze. De FSR-FMG vindt het belangrijk dat deze matching plaatsvindt, mits het geen verkapte selectieprocedure voor de poort wordt en toekomstige studenten niet worden gebonden door adviezen die uit dit proces volgen. Het is belangrijk te evalueren wat de toegevoegde waarde is van UvA-matching en hoe dit in verhouding staat met het bindend studieadvies. Dit jaar is het dossier extra belangrijk, omdat er een grootschalige evaluatie van het matchingsproces komt.
Dossierhouders: Iris

Dubbele studie
Het volgen van twee studies op hetzelfde moment wordt door de universiteit toegejuicht. Echter, het wordt deze ambitieuze studenten niet gemakkelijk gemaakt. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met onhandige roostering. Iets dat vervelend is, maar moeilijk te overkomen. De FSR-FMG gaat zich inzetten om met deze studenten te spreken en samen met hen beleidsmatige oplossingen bedenken, Bijvoorbeeld door te kijken naar versoepeling van collegeopnames en vrijstellingen voor deze groep of bij bepaalde vakken.
Dossierhouder: Marnix

Internationalisering
In een internationaal georiënteerde stad als Amsterdam is het van belang dat de grootste universiteit van de stad eveneens haar blik naar buiten richt. Een diverse universiteit kan een verrijking zijn voor het academische klimaat. Iets dat zowel op maatschappelijk als op wetenschappelijk gebied van grote waarde kan zijn. Echter, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de opleiding staan hoog in het vaandel. De internationalisering van een opleiding moet dus een goed afgewogen beslissing zijn die de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger plan tilt, waarbij de toegankelijkheid niet in het geding komt. Het is dus belangrijk dat opleidingen zich bewust zijn van de gevolgen ten aanzien van de capaciteit van de opleiding.
Door de internationalisering van Communicatiewetenschap in het academische jaar 2016-2017 en de internationalisering van Politicologie in het huidige academische jaar, zijn er veel (internationale) studenten op onze faculteit bij gekomen. Voor de huidige internationale studenten is het van belang dat de informatievoorzieningen en huisvesting van gedegen kwaliteit zijn en dat het voor hen duidelijk is hoe het academische klimaat in Nederland in elkaar steekt. De Nederlandse academische cultuur kan namelijk erg verschillen van academische culturen in andere landen.
Daarnaast is het van belang dat het onderwijs voor Nederlandstalige studenten toegankelijk blijft. Naast aandacht voor studenten moet er ook rekening gehouden worden met docenten. Dit is zowel in het belang van studenten als van docenten. Als docenten goed worden voorbereid op de Engelse taal en de mogelijke culturele verschillen tussen studenten, staan zij zelfverzekerder voor de studenten en kunnen zij goed maatwerk leveren.Tevens is het voor studenten van belang dat docenten een goede voorbereiding krijgen op de internationalisering, zodat er geen taalbarrières ontstaan.
Verder dient er rekening gehouden te worden met de gevolgen voor studieverenigingen. Het is van belang dat studieverenigingen al in een vroeg stadium door de afdeling van de desbetreffende opleiding worden meegenomen om na te gaan welke veranderingen er doorgevoerd moeten en kunnen worden om de vereniging ook voor internationale leden open te stellen.
Tot slot werkt internationalisering niet één kant op. Studenten die in het buitenland gaan studeren vormen ook onderdeel van de internationalisering van de UvA en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Hierbij is het belangrijk dat de informatievoorzieningen en voorwaarden om in het buitenland te gaan studeren duidelijk zijn. Bovendien is het goed als studenten al in een vroeg stadium van hun studie worden geïnformeerd over de mogelijkheden om in het buitenland te gaan studeren. Zo kunnen zij zich hierover inlezen en een goed afgewogen beslissing maken.
Dossierhouders: Thom, Iris, Thijs en Clarie

Vrije keuzeruimte minoren
Sommige studenten zoeken uitdaging in het volgen van een minor buiten hun vakgebied. Dit draagt niet alleen bij aan hun eigen ontwikkeling, maar ook aan het interdisciplinaire academische klimaat van de UvA. Het FSR-FMG vraagt zich daarom af of studenten de vrije keuzeruimte van hun minor naar eigen behoefte en interesse kunnen invullen. De FSR stelt daarom een onderzoek onder de studenten voor, zodat het beleid hierin kan worden bepaald.
Dossierhouders: Clarie en Mitchel