Commissie O&C - Organisatie

Democratisering en Decentralisering
Discussies omtrent democratie en decentralisering zijn nog steeds aanwezig binnen de UvA. Na de Maagdenhuisbezetting en de teleurstellende opkomst van het referendum is er nog veel werk te verzetten. Inmiddels is er een senaat geïnstalleerd die het College van Bestuur (CvB) van gevraagd en ongevraagd advies voorziet. Ook wordt er gekeken middels een Werkgroep Inrichting Medezeggenschap naar de mogelijkheden van medezeggenschap op de FMG. De FSR-FMG zal dit proces volgen en zorgen dat belanghebbende partijen betrokken en meegenomen worden bij beslissingen. Tevens hoopt de FSR-FMG dat het functioneren van de governance op de faculteit verbeterd wordt gezien de complexe structuur. De raad hoopt dat middels de gestarte evaluatie van de inrichting van de medezeggenschap de governance van de faculteit overzichtelijker wordt en toegankelijker voor eenieder. Wederom is het belangrijk dat de dialoog tussen student en bestuurder gevoerd blijft worden zodat alle verschillende partijen gehoord worden tijdens dit proces.

Studentbetrokkenheid
Studentbetrokkenheid is al jaren een knelpunt in de medezeggenschap van de UvA. Afgelopen jaar werd dat binnen de FMG pijnlijk duidelijk door de lage opkomst bij de verkiezingen van de studentenraad. Dit jaar zullen we er dus naar streven om een hoger opkomstpercentage bij de verkiezingen te genereren. Ook wil de FSR-FMG werken aan de zichtbaarheid voor studenten, zodat deze weten waar ze terecht kunnen met vragen, klachten of ideeën. De FSR-FMG wil hiervoor gebruik maken van kanalen als social media, flyers, posters, informatieschermen en acties. Door studenten te ontmoeten en aantrekkelijke acties te bedenken hopen we meer betrokkenheid te genereren. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar het organiseren van evenementen waarbij studenten hun ervaringen met de medezeggenschap kunnen delen. Ook gaat de FSR-FMG collegepraatjes houden in samenwerking met de CSR. Tot slot zal er ook gekeken worden naar een eventuele samenwerking met andere (facultaire) studentenraden van de UvA.

Academische Gemeenschap
De FSR FMG wil zich dit jaar inzetten om zowel studenten als verenigingen en medewerkers te informeren over de werkzaamheden van de raad en een dichte en informele band te scheppen met de achterban. Dit jaar willen wij ons steentje bijdragen aan een sterkere academische gemeenschap waar er een constante wisselwerking is tussen student, medewerker en de FSR. Om dit te realiseren zullen we onder andere de Pluim en de Dag van de Afgezanten organiseren.