Commissie O&C - Samenwerking

Studieverenigingen
Studieverenigingen hebben nauw contact met veel studenten en hebben veel informatie over wat er speelt binnen de studies van de FMG. Deze informatie is van waarde voor de FSR-FMG en daarom heeft de raad ook een groot belang bij goede contacten met de studieverenigingen. Dit contact zal onderhouden worden door een deelname van de FSR-FMG aan de vergaderingen van de Faculteitsvereniging FMG, een tweewekelijkse vergaderingen met de acht voorzitters van de studieverenigingen binnen de faculteit. Hierdoor hoopt de raad optimaal op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en issues die spelen voor studenten

Opleidingscommissies (OC’s)
Een OC vormt het medezeggenschapsorgaan dat het dichtst bij de opleiding en de studenten staat. Daarnaast nemen opleidingscommissies een centrale rol in bij de evaluatie van het onderwijs. Wij als FSR FMG vinden het belangrijk dat OC’s adequaat betrokken worden bij het beleid dat betrekking heeft op hun opleiding. De OC’s zouden niet gepasseerd moeten worden en daar zal de FSR FMG voor waken. Dit jaar willen wij ons inzetten om goede contacten te onderhouden met OC’s en ervoor te zorgen dat OC’s goed worden meegenomen in de besluitvorming.

BoS- en Ombudsstudenten
Board of Studies (BoS) studenten en Ombudsstudenten zijn studenten die zitting nemen in verschillende vergaderingen van het bestuur. Deze studenten zijn werkzaam bij de UvA en zijn niet verkozen. Er is één BoS-studenten bij Pedagogische wetenschappen, Onderwijswetenschappen en de Universitaire Pabo, en er zijn drie BoS-studenten bij Sociale Wetenschappen. Communicatiewetenschap en Psychologie kennen Ombudsstudenten. BoS-studenten zijn meer beleidsmatig ingesteld en Ombudsstudenten vervullen meer een functie in de trant van vertrouwenspersoon. De FSR-FMG wil graag in contact staan met deze studenten. Zo kunnen wij elkaar goed op de hoogte houden van ontwikkelingen en informatie uitwisselen. Juist de verbindende rol van BoS-studenten is cruciaal in zo’n complexe faculteit als de onze. Het contact met de Ombudsstudenten zal ons helpen inzicht te krijgen in de ideeën die bij Psychologie en Communicatiewetenschap spelen. De FSR-FMG wenst deze
samenwerking te behouden door regelmatig bij elkaar te komen.

Dag van de Afgezanten
In het kader van betrokkenheid en medezeggenschap van alle student- en docentorganisaties binnen de faculteit streeft de FSR FMG ernaar om ook dit jaar weer een Dag van de Afgezanten te organiseren. Het is belangrijk dat verschillende organen zoals studieverenigingen, opleidingscommissies en BoS- en Ombudsstudenten samen praten en discussiëren over actuele zaken binnen de faculteit. Er zal dan ook naar gestreefd worden tijdens deze dag brede thema’s aan bod te laten komen en zoveel mogelijk partijen te enthousiasmeren voor deze bijeenkomst.

Vakevaluaties
Het evalueren van onderwijs is essentieel voor het verbeteren hiervan. De dialoog tussen docent en student is van belang om te kijken wat zij van elkaar verwachten. Middels deze informatie kan onderwijs verbeterd worden. De evaluatie van vakken kan op verscheidene manieren worden ingevuld; UvA-Q is nu al een tijd een onderdeel van de evaluatie. De FSR-FMG ziet dit als een basis voor de evaluatie. Echter, het gesprek tussen docent en student moet nog steeds gelden als een belangrijke informatiebron voor de beoordeling van de vakken. De evaluatie van het onderwijs moet te allen tijde toegankelijk blijven voor de student en doorgaans worden gestimuleerd omdat het voor de raad als zeer waardevol wordt ervaren. Daarentegen moet de kritiek van studenten als constructief worden ondervonden door de docenten.