Studentenraad

Studievoorlichting
Hoe licht de UvA de nieuwe generaties studenten in over de studieprogramma’s die zij aanbiedt? Wat gaat hier goed en wat kan er beter? Hoe vinden de scholieren de informatie en de voorlichtingen en wat voor invloed heeft dit op het keuzeproces voor een opleiding aan onze faculteit? De FSR FMG heeft zich binnen het dossier Studievoorlichting beziggehouden met deze vragen en aan de hand van observaties in de vorm van een mini-pilot op de Bachelordag een gevraagd advies geschreven dat tijdens de Overleg Vergadering van woensdag 16 maart is besproken met de decaan. Dit advies is te vinden op onze website. 

OER 2016-2017
De FSR heeft instemmingsrecht op de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van alle opleidingen op de FMG. Hierin staan de regels voor onder andere tentamens, nakijkperiodes, ingangseisen voor vakken, etc. Dit jaar willen wij als raad extra gaan letten op regels met betrekking tot actief diplomeren, aanwezigheidsplicht bij colleges en werkgroepen en de vak- en tentamenaanmeldingen. Wil je hier meer over weten of moet er volgens jou iets worden vastgelegd in de OER (of moet er juist iets uit)? Neem dan snel contact met ons op!

Opleidingscommissies
De opleidingscommissie (OC) waarborgt de kwaliteit van de opleiding. Vanaf volgend academisch jaar krijgen OC’s  wellicht meer rechten en taken door mogelijke wetswijzigingen. De FSR is van mening dat OC’s daardoor meer ondersteuning nodig hebben. Daarom heeft de FSR het Faculteitsbureau tijdens de vorige Overleg Vergadering geadviseerd om de bestaande introductietraining uit te breiden met bijvoorbeeld meer informatie over de structuur van de UvA en over de Onderwijs- en Examenregeling.

Diversiteit
Dit jaar heeft de FSR diversiteit en kwesties omtrent diversiteit hoog in het vaandel staan. Zo hebben we ons al hard gemaakt voor een openbare stilteruimte voor studenten en docenten van de UvA. Wij vinden dat de UvA op deze manier kan laten zien dat iedereen hier welkom is.
Hier houdt het echter niet op. Diversiteit is een onderwerp dat overal in terug komt. Zo hebben we ons hard gemaakt dat de werving van studenten bij verscheidene middelbare scholen in Amsterdam moet plaatsvinden, en hier geen beperkte selectie in gemaakt moet worden. Met als doel dat de UvA werkelijk de Universiteit ván Amsterdam kan worden. Hetzelfde principe hanteren wij met betrekking tot voorlichtingsdagen aan de UvA zelf; hier moet de UvA laten zien wat zij kan en wilt zijn, en zich niet maar op één beperkte groep potentieel-studenten richten.
Daarnaast zijn wij bezig met het ontwikkelen van bottom-up methodes waarmee docenten makkelijker hun eigen curricula kunnen diversifiëren; zodat een verscheidenheid aan kennis beschikbaar is voor docenten, om deze te gebruiken in colleges of werkgroepen. Het meest recente advies omtrent diversiteit dat wij hebben uitgebracht heeft te maken met de personeelstrainingen die worden aangeboden aan de UvA. De FSR FMG ziet graag dat elke werknemer van de UvA die direct in contact staat met studenten een bepaalde kennis meekrijgt over interculturele sensitiviteit. Zodat ook studentpsychologen en studieadviseurs weten om te gaan met complexe verschillen.

Pilot studieplekken
Vrijwel elke student heeft dit wel eens meegemaakt: je hebt tentamens maar het laatste weekend voor de tentamenweek is er nergens op de UvA een studieplek te vinden, waardoor het lijkt alsof je langer bezig bent met het zoeken naar een plek dan leren voor je tentamen. De FSR FMG heeft er daarom voor gepleit om de weekenden voor de tentamenweek naast de bibliotheek ook de onderwijsgebouwen open te stellen om op die manier meer studieplekken te creëren. De faculteit is naar aanleiding hiervan een pilot gestart, waarbij in het weekend voor de tentamenweek de begane grond van gebouw E (naast het Library Learning Centre) wordt opengesteld. Op die manier zijn er in het weekend 250 extra plekken beschikbaar voor studenten van de campus. Afgelopen tentamenweek is de pilot gestart en de pilot loopt door tot en met het einde van dit semester. Als er genoeg studenten gebruik maken van deze regelingen zal de pilot worden omgezet in een structurele maatregel.

——————————————————————————————————————–

Study information for new students
How does the UvA inform new students about the different study programs the university has to offer? What is going well in this process and what could be done better? How do the new students find the relevant information about the program or the information day of the bachelor or master? What kind of influence does this process have on their choice for a study program at our faculty? The student council has dealt with these questions in the portfolio Study information and has written an advice based on observations on the bachelor day of the UvA. This advice was presented to the dean of the faculty during our two monthly meeting.

OER 2016-2017
The Faculty Student Council has the right of consent on the Education and Exam Regulations (Onderwijs- en Examenregelingen – OER) of the faculty. In these regulations you can find the rules for examination procedures, entry requirements for courses, etc. This year the council wants to pay attention to, among others, the rules considering attendance to lectures and the process of registering for courses and examinations. Do you want to know more about these topics or do you think something has to be changed in the Regulations? Do not hesitate and contact us at fmg@studentenraad.nl!

Programme Committees
Programme Committees pay attention to the quality of the curriculum. Every study programme at the university has a corresponding Programme Committee. In the coming academic year, these committees might obtain more rights and tasks by possible changes in the law. The student council believes this will require more support for the Programme Committees. We therefore advised the dean to expand the already existing training for the Programme Committees with extra information about the structure of the UvA and the OER (Education and Exam Regulations).

Diversity
The Faculty Student Council pays a lot of attention to topics that contain diversity this year. We already have been working on a public room of contemplation for students and teachers. In this way, we think that the university can show that everyone is welcome here.
Furthermore, diversity is not only a topic for a contemplation room. Diversity is also of relevance for the information days. We think that the faculty should invest in reaching different high schools without selection. The main goal here is that the UvA can really represent the population of Amsterdam. We would like to see the same thing for the information days of the study programs.
Finally, we are working on developing bottom-up methods for teachers so they can adjust their own curriculum. In this way, there will be more diverse knowledge available for all teachers to use in lectures and classes.
Recently, we have written an advice for implementing intercultural sensitivity in courses that teachers and all educational support staff, such as study advisors, follow in order to create more awareness of the cultural differences.

Pilot study places
Almost every student will have experienced the following: exams are coming up, but the last weekend before this period you can not find any place to study at the UvA. Therefore it seems that you spend more time looking for a spot than you are actually studying. That is why the council has been pleading to open up the ground floor of the E building, next to the Library Learning Centre at the Roeterseiland complex. The pilot started the weekend during the last exam period and will end at the end of this semester. If enough students use the extra spots, this pilot will be converted into a structural measure.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.