Studentenraad

Nieuwsbrief FSR FMG / Newsletter FSR FMG

~English Below~

Beste studenten van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen,

Kortgeleden waren er verkiezingen voor de nieuwe studentenraad van onze faculteit. Zij die verkozen zijn zullen vanaf september het stokje van ons overnemen. Tot die tijd blijven wij natuurlijk de belangen van de studenten van deze faculteit behartigen, wat betekent dat wij ook de afgelopen tijd niet hebben stilgezeten. Via deze nieuwsbrief willen wij jullie dan ook graag op de hoogte houden van een aantal ontwikkelingen die op dit moment spelen en waar wij ons mee bezighouden. Heb je nog vragen, opmerkingen, klachten of anderszins? Schroom niet een mail te sturen naar fmg@studentenraad.nl. Je kunt ook altijd even langskomen op ons kantoor, we zitten in kamer D2.00 op Roeterseiland.


Good & bad practices Examencommissies
Naast de positieve berichten die wij over de examencommissies van onze faculteit ontvangen bereikt ons wel eens het bericht dat een student minder te spreken is over de manier waarop zijn of haar behandeling door een examencommissie is verlopen. Wij zijn dan ook benieuwd naar de ervaringen van studenten en willen graag de komende tijd in kaart brengen hoe de verschillende examencommissies van de opleidingen binnen de FMG functioneren. Om dit te kunnen doen hebben wij een enquete ontworpen voor studenten die zij kunnen invullen terwijl hun anonimiteit gegarandeerd blijft. De enquete zal komende week op onze Facebook verschijnen. Like ons zodat je ‘m niet mist! 


Pluimuitreiking fietscoaches
De FSR FMG reikt ieder jaar een pluim uit aan personen die zich dat collegejaar voor de studenten en de faculteit hebben ingezet. Dit jaar is de pluim uitgereikt aan de fietscoaches. Ze staan iedere dag door weer en wind klaar om studenten te helpen in hun zoektocht naar een plekje in de fietsenjungle rondom de UvA. Bovendien zijn de fietscoaches nooit te beroerd voor een gesprekje en een glimlach, wat tussen de ochtendspits en collegestress door meer dan welkom is!

Voorinvesteringen/’Bussemakergelden’
Zoals iedereen waarschijnlijk zal weten, is afgelopen jaar het leenstelsel ingevoerd. Met de invoering hiervan zal er vanaf 2018 geld vrij komen dat geïnvesteerd wordt in het onderwijs. Om te zorgen dat de studenten die nu zijn begonnen met studeren ook kunnen profiteren van de investeringen is afgesproken tussen het ministerie van OCW en de universiteiten dat instellingen tot 2018 jaarlijks een investering doen in het onderwijs vanuit de eigen reserves. In overleg met de medezeggenschap moet worden bepaald waar het geld precies aan besteed gaat worden. De FSR is daarom onlangs gevraagd te adviseren over de plannen die de verschillende domeinen (Sociale Wetenschappen, Communicatiewetenschap, Psychologie en Pedagogiek, Onderwijskunde en de Lerarenopleiding) hebben ingediend. De FSR is voor het grootste gedeelte positief over de plannen maar heeft wel een aantal kritische punten opgemerkt. Op dit moment is de FSR daarover in gesprek met de decaan en de onderwijsdirecteuren. Meer weten? Neem dan contact op met lina.fsr.fmg@gmail.com


Update Onderwijs- en Examenreglementen (OER’en)
                                                  De FSR is zoals ieder jaar weer druk bezig geweest met het beoordelen van de Onderwijs en Examenreglementen (OER’en) van alle domeinen binnen de FMG. Tot op heden heeft de FSR nog niet ingestemd met de OER’en omdat wij graag nog een aantal dingen gewijzigd zien worden. Dit heeft onder andere betrekking op regels omtrent aanwezigheidsplicht; waarbij wij willen voorkomen dat studenten uitgeschreven kunnen worden van een vak omdat ze een college of werkgroep te veel gemist hebben terwijl zij wel zeker gemotiveerd zijn om dit vak te halen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat studenten, na het behalen van alle verplichte onderwijsheden, niet automatisch overgaan tot actief diplomeren, maar de mogelijkheid moeten kunnen hebben om ingeschreven te blijven staan zodat ze extra vakken kunnen halen of bijvoorbeeld een stage kunnen lopen.

Doorstroommasters
Een doorstroommaster is een master waar een student na zijn bachelor automatisch in door kan stromen. Dit betekent dat er geen verdere toelatingseisen nodig zijn, zoals een bepaald cijfergemiddelde of een motivatiebrief. Je bachelordiploma is bij een doorstroommaster de enige vereiste om deze master binnen te komen. Vanaf september 2014 zijn universiteiten dankzij de wet ‘kwaliteit in verscheidenheid’ (KIV) echter niet meer wettelijk verplicht om doorstroommasters aan te bieden. Steeds meer masters worden dan ook selectief, ook aan onze faculteit. De ingangseisen omtrent de master liggen op dit moment onder de loep en veel opleidingen zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe ingangseisen. Houd daarom goed in de gaten wat de ingangseisen zijn van de master die jij wilt gaan volgen, dit kan zomaar de komende tijd veranderen. Heb jij opmerkingen of klachten met betrekking tot veranderde regelgeving bij de ingangseisen jouw master? Zijn de ingangseisen duidelijk en logisch? Is er genoeg voorlichting? Is er een overgangsregeling naar aanleiding van nieuw doorgevoerde eisen, of vind jij dat deze er zou moeten zijn? Laat weten wat jouw situatie is en neem contact op via 
fmg@studentenraad.nl

Samenstelling van de Facultaire studentenraad     
Omdat er de afgelopen tijd een aantal veranderingen zijn geweest in de samenstelling van de studentenraad willen we jullie bij deze even op de hoogte houden van wie er nu allemaal deel van uitmaakt. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit Lina van Hirtum (voorzitter), Tiffany Zandvliet (vicevoorzitter), Iris Bijman (commissievoorzitter Voorlichting & Organisatie) en Baukje Hegeman (commissievoorzitter Onderzoek & Onderwijs). Algemeen Raadsleden zijn Iris Kooreman, Ernst Kuneman, Dana Voorma, Kilian Geryszewski, Yoren Lausberg, Brendon Voogt en Jelmer Mulder.

~ English ~

Dear students of the Faculty of Social and Behavioural Sciences,

The elections for the Faculty Student Council took place very recently. But until the new Council takes over in September we will, of course, keep on representing the interests of the students of this Faculty. With this newsletter we would like to keep you informed about the things that we do and also give you an update on some recent developments. Do you have any question or remarks? Do not hesitate to e-mail us at fmg@studentenraad.nl or drop by our office in room D2.00 at the Roeterseiland complex.


Good & bad practices Examination Boards                                                                       In addition to the positive feedback we receive on the Examination Boards within the faculty, we’ve also come across some complaints concerning the treatment of students by these Boards. Because we are curious about the experiences of students we would like to create an overview of how the different Examination Boards within the FMG function. In order to do this we have come up with a questionnaire that you can answer while your anonimity is guaranteed. The questionnaire will appear on our  Facebook in the course of next week. Please like our page so you don’t miss it!

A token of appreciation for the fietscoaches                                                                     Every year, the Faculty Student Council gives an award to people who have done something special for the students and the faculty. The award of 2016 goes to the ‘fietscoaches’. They happily help students, regardless of the weather conditions, in their quest for an empty parking spot in the bike jungle that is the area around the REC building. Their smiles and smalltalk guarantee to brighten up everyone’s day, especially those who are in a morning rush or experiencing study stress.

Pre-investments / ‘Bussemakergelden’                                                                                As everyone will probably know by now, a new student loan system replaced the old system of grants and loans last year. Some of the funds that are released as a result of this change will be used by the government, from 2018 onwards, to invest in education. To make sure that those starting their study before 2018 also benefit from these new provisions, all universities have promised the Ministry of Education, Culture and Science to make yearly investments in education out of their own resources. What these investments exactly entail, and what the money will be spent on, is something that has to be determined in consultation with the representative advisory bodies. Accordingly, the Faculty Student Council has recently been asked to give advice on the plans that the different domains within the Faculty (Social Sciences, Communication Sciences, Psychology, Pedagogy and Educational Sciences ) have submitted. The Faculty Student Council is generally positive about the plans but has made some critical notes on a few points. Therefore, a discussion has started with the Dean and the different Directors of Education. Want to know more? Please contact lina.fsr.fmg@gmail.com

Update OER
Just as in previous years, the Faculty Student Council has been reviewing the Education and Exam Regulations (OER’en) of all the domains within the Faculty. Until now we have not reached an agreement with the domains on these regulations because we would like to see some aspects changed for the benefit of the students. Among these aspects are the rules concerning compulsory attendance. We want to prevent motivated students being denied further attendance in a course because of missing a class too many. In addition to that, we think it’s important that students have the possibility to stay enrolled after they have completed all the mandatory units of study, instead of automatically receiving their college degree. This allows students to sign up for an extra course or do an internship when preferred.

Continuing Master’s programme                                                                                         
A Continuing Master’s programme follows on a related bachelor’s programme within the same University. This means that there are no other admission requirements needed, such as a GPA or a motivation letter. A bachelor’s degree makes you automatically eligible for admission to the master. From September 2014 onwards it is no longer a legal obligation for Dutch Universities to offer Continuing Master’s programmes (due tot the wet ‘kwaliteit in verscheidenheid’ quality in diversity). A growing amount of masters, including those at our faculty, are becoming selective. The admission requirements concerning the master are being carefully looked at and a lot of programs are still in the process of development. It would be wise to keep an eye on the master you would like to apply to, because the admission requirements in question might suddenly change. Do you have remarks or complaints in reference to the changes that are being made in the regulations or requirements for your masters? Do you think the requirements are clear and make sense? Is there enough information available? Are there any transitional arrangements because of the new requirements, or do you think there should be? Let us know what your situation is and contact us at fmg@studentenraad.nl

Composition of the Faculty Student Council                                                   Considering that a number of changes have taken place in its composition recently, we would like to give you an update on who’s part of the Student Council. The Executive Committee consists of Lina van Hirtum (chairman), Tiffany Zandvliet (vice-chairman), Iris Bijman (committee chairman Communications & Organisation) and Baukje Hegeman (committee chairman Research & Education). Other members are Iris Kooreman, Ernst Kuneman, Dana Voorma, Kilian Geryszewski, Yoren Lausberg, Brendon Voogt and Jelmer Mulder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.