Onderwijs- en Examenregeling

De OER – het Onderwijs- en Examenreglement – is een van de meest belangrijke documenten van de faculteit. Hierin wordt zowel de inhoud van opleidingen, als de manier waarop onderwijs wordt gevolgd en de tentamens worden afgelegd op de faculteit geregeld. Ieder jaar heeft de FSR instemmingsrecht op de OER, en kan FSR zelfs eigen voorstellen indienen, die na goedkeuring van de overige, daartoe bevoegde organen, in de OER van het volgende jaar kunnen komen. Dit jaar hebben we een voorstel gedaan tot het verkorten van de nakijktermijn van tentamens, het opnemen van een gewijzigde procedure studeren met functiebeperking in de OER en de verplichte publicatie door de Examencommissie van vakken die geacht worden voldoende overlap te hebben met de bachelors Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht en die kunnen worden ingezet als keuzevakken.