Onderwijs- en Examenregeling

De OER – het Onderwijs- en Examenreglement – is een van de meest belangrijke documenten van de faculteit. Hierin wordt zowel de inhoud van opleidingen, als de manier waarop onderwijs wordt gevolgd en de tentamens worden afgelegd op de faculteit geregeld. Ieder jaar heeft de FSR instemmingsrecht op de OER, en kan FSR zelfs eigen voorstellen indienen, die na goedkeuring van de overige, daartoe bevoegde organen, in de OER van het volgende jaar kunnen komen.

De FSR heeft het faculteitsbestuur diverse voorstellen gedaan ten aanzien van de toekomstige Onderwijs- en Examenregelingen voor de Bachelor rechtsgeleerdheid alsmede de Nederlandstalige en Engelstalige masteropleidingen van het academisch jaar 2021/2022. 

Uiteindelijk heeft het bestuur tenminste één van deze voorstellen overgenomen door artikel A-4.1 lid 1, onder b, ‘Deelname aan tentamens’ zo te wijzigen dat ‘’De student automatisch wordt aangemeld voor deelname aan de herkansing van een tentamen indien de student een onvoldoende voor de eerste kans van dat tentamen heeft gehaald, dan wel niet heeft deelgenomen aan de eerste kans van het tentamen.’’ Hiermee heeft de FSR het mogelijk gemaakt dat de student die níet heeft deelgenomen aan de eerste kans van het tentamen automatisch wordt aangemeld voor de herkansing waardoor deze niet meer zelf achter de aanmelding aan hoeft te gaan.

De FSR heeft, voor zowel de OER van de Bachelor rechtsgeleerdheid als de Nederlandstalige en Engelstalige masteropleidingen, géén instemmingsrecht verleend aan de voorgestelde wijziging van artikel A-4.8 ‘Inzagerecht en vragenbijeenkomsten’ om de collectieve nabespreking bij kleine vakken optioneel te maken. Hierdoor zal een collectieve nabespreking vanaf aankomend academisch jaar gewoon verplicht blijven. 

Voorts heeft de FSR ingestemd met de wijziging voor de Nederlandstalige Masters OER artikel B-1.4 ‘instroommoment’ het februari-instroommoment voor de Master Gezondheidsrecht te laten vervallen omdat vanuit het onderwijsgebied bleek dat studenten moeite hadden om via deze weg de master succesvol te volgen.  

Voor het overige geldt dat de FSR ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen van zowel de Nederlandstalige en Engelstalige masteropleidingen als ook de bachelor positief heeft geadviseerd dan wel heeft ingestemd met de voorstellen nu deze wijzigingen van gering gewicht waren.