Wettelijke rol Studentenraad

Tegenwoordig staan de bevoegdheden van de studentenraden beschreven in de Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Hierin staat een aantal rechten beschreven waar de studentenraden zich te allen tijde op kunnen beroepen. Deze rechten zijn nog een keer concreet voor onze faculteit uitgewerkt in het [faculteitsreglement]. Hier volgt een complete opsomming van de rechten:

1) Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht is het belangrijkste recht van de studentenraad. Over gevallen waar de FSR instemmingsrecht op heeft, mag het hoofd van de faculteit (de decaan) alleen een beslissing nemen als de FSR ermee akkoord gaat. De raad heeft instemmingsrecht bij besluiten met betrekking tot:
a) Het studentenstatuut voor zover dat betrekking heeft op rechten en verplichtingen van de student;
b) Het faculteitsreglement;
c) Reglementen van onderwijsinstituten;
d) Delen van de onderwijs- en examenregelingen (deze vind je in de studiegids van je opleiding).

2) Adviesrecht
Een ander belangrijk recht van de FSR is het adviesrecht. Dit betekent dat de decaan de FSR om advies moet vragen voordat deze bepaalde maatregelen of besluiten kan nemen. De decaan moet aantoonbaar iets met dit advies doen. Als er niets met dit advies gebeurt, moet de decaan goed beargumenteren wat hier de reden van is. De raad heeft adviesrecht bij de volgende zaken:
a) Een besluit inzake aangelegenheden die het voortbestaan van en de goede gang van zaken binnen de faculteit betreffen;
b) Voorstellen van de decaan voor een bestuursconvenant;
c) Het financiële jaarverslag, indien en voor zover dit door de decaan voor de faculteit wordt vastgesteld.

3) Initiatiefrecht
Vervolgens is er het initiatiefrecht: de raad is bevoegd over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen aan de decaan voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De decaan moet daar vervolgens een schriftelijke, met redenen omklede reactie op geven en moet de FSR minstens éénmaal de mogelijkheid geven om over deze plannen te overleggen.

4) Hoorrecht
Hoorrecht is vergelijkbaar met adviesrecht, alleen hoeft er officieel niets gedaan te worden met de ingewonnen inlichtingen. De raad heeft hoorrecht op:
a) De benoeming van een onderwijsdirecteur;
b) De benoeming van een opleidingsdirecteur;
c) De benoeming van de decaan (vertrouwelijk gehoord door het CvB).

5) Informatierecht
Het hoofd van de faculteit, de decaan, is verplicht de FSR aan het begin van een zittingstermijn te voorzien van enkele basisgegevens van de faculteit. Hieronder valt informatie van de universiteit en de faculteit en hoofdpunten van beleid dat al is vastgesteld. Daarnaast is de decaan verplicht ten minste éénmaal per jaar de FSR te informeren over het gevoerde beleid en de voornemens van het komende jaar. Ten slotte is de decaan verplicht de FSR alle inlichtingen te geven die de raad nodig heeft om zijn taak te vervullen.


Legal position Student Council

The powers of the student councils are laid down in the Higher Education and Scientific Research Act (Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek, WHW). It entails a number of rights that the student councils can invoke at any time. These rights have been worked out in detail for our faculty in the ‘faculty regulations’ (faculteitsreglement).

The complete list of rights is as follows:

1) Right of consent

The right of consent is the most important right of the student council. In cases in which the FSR has the right of consent, the head of the faculty (the dean) may only take a decision if the FSR agrees. The council has the right of consent in decisions relating to:

a) The Student Statute (Studentenstatuut), insofar as it relates to students’ rights and obligations;

b) The faculty regulations;

c) Regulations of educational institutes;

d) Parts of the education and examination regulations (OER).

2) Right of advice

Another important right of the FSR is the right of advice. This means that the dean must ask the FSR for advice before it can take certain measures or decisions. The dean must do something with this advice. If nothing happens with the advice, the dean must motivate the reasons behind this decision properly. The council has the right to advise on the following matters:

a) A decision on matters concerning the continuation and course of affairs within the faculty;

b) Proposals from the dean for a management covenant;

c) The annual financial report, if and in so far as this is determined by the dean for the faculty.

3) Right of initiative

Then there is the right of initiative: the council is authorized to express its views and make proposals to the dean on all matters concerning the faculty. The dean must then give a written and motivated response and give the FSR at least one opportunity to discuss the initiative.

4) Right of hearing

The right of hearing is comparable to the right of consultation, however in contrast to the right of consultation, nothing formally has to be done after having received the information from the faculty board. The council has right of hearing concerning:

a) The appointment of an education director;

b) The appointment of a program director;

c) The appointment of the dean.

5) Right to information

The head of the faculty, the dean, is obliged to provide the FSR with some basic information about the faculty at the start of a term of office. This includes the information of the university and of the faculty as well as main points of existing policy. In addition, the dean is obliged to inform the FSR at least once a year about the policy pursued and the intentions of the coming year. Finally, the dean is obliged to give the FSR all the information that the council needs to fulfill its task.