Wat is een Studentenraad?

Op drie niveaus hebben studenten inspraak op het bestuur van de Universiteit van Amsterdam: op het niveau van de studies in de opleidingscommissies (OC’s), op het niveau van de faculteit in de facultaire studentenraden (FSR’en), en op het niveau van de hele universiteit in de centrale studentenraad (CSR). De leden van de FSR’en en de CSR worden jaarlijks door verkiezingen gekozen. Alle studenten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de raad van hun faculteit of voor de centrale studentenraad. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) telt circa 4000 studenten, en de facultaire studentenraad FdR telt tien studenten.

De facultaire studentenraad (FSR) adviseert en beslist mee over zaken die spelen op facultair niveau. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan computerfaciliteiten, studiezalen en catering, maar ook aan meer inhoudelijke zaken zoals tentamenkansen en instroomregelingen. De studentenraad is vrij om te bepalen wat hij wil bespreken met het bestuur van de faculteit. Bij sommige onderwerpen is het faculteitsbestuur zelfs wettelijk verplicht om de studentenraad te raadplegen voordat er veranderingen worden doorgevoerd.

Door de FSR krijgt de student in het faculteitsbestuur een officiële stem. En dat is maar goed ook, want zo kunnen de studenten laten weten wat zij nou belangrijk vinden. Zo kan voorkomen worden dat studenten de dupe worden van een faculteitsbestuur dat met name denkt in termen als ‘rendementen’ en ‘financiële bekostiging’. Studentenraden hebben vaak bewezen dat ze een plek in het bestuur waardig zijn. Zo zijn er door de studentenraad op onze faculteit meer computerwerkplekken en is de doorstroomregeling van bachelor naar master versoepeld.


The students can influence three level of the board of the University of Amsterdam: namely on the level at the studies at the Board of Studies (OC’s), on the level of the faculty at the Faculty Student Councils and on the level of the whole university at the Central Student Council. The members of the Faculty Student Councils and the Central Student Council get elected each year. Every student is able to run for the election of the Faculty Student Council or the Central Student Council. The Faculty of Law includes approximately 4000 students and the Faculty Student Council has 10 members.

The Faculty Student Council gives advises about all kind of cases on faculty level, for example computer facilities, study places and catering.   But we also have a big vote in exam opportunities and inflow regulation. The Student Council is free to decide her agenda with the faculty board. In some cases, the faculty board is required by law to consult the Student Council before some changes can be made.

The students are getting an official vote at the Faculty Board by the FSC. This is a huge plus, because on that way students are able to let the board know what they think that is important. On this way we are preventing that maybe the students will be victims of a faculty board that is acting and thinking at terms as ‘return of investments’ and ‘financial funding’. Many student councils have proven to be valuable as a participation body. A good example for this is the number of computers at the faculty now, but also the easing of the flow regulation from the bachelor to the masters. Both of the examples are accomplished by the Student Council.