Studentenraad

Statement FSR en OR

De afgelopen weken waren hectisch, ook voor de medewerkers en studenten die actief zijn in de medezeggenschap van de FMG. Veel leden van zowel de OR als de FSR hebben zich in hun afdeling  gemengd in discussies en in protesten. Met als gezamenlijk doel een universiteit waarin:

  • de kwaliteit van onderwijs en onderzoek centraal staat (en niet de rendementen en de financiën)
  • de medezeggenschapsorganen en andere organen tijdig betrokken worden bij de besluitvorming, zodat er meer mogelijkheden komen om de academische gemeenschap van studenten en medewerkers te betrekken bij alles wat er op de universiteit en in de faculteit FMG speelt.
  • medewerkers en studenten meer zeggenschap krijgen bij belangrijke beslissingen, en hun stem serieus wordt genomen
  • zorgvuldig met medewerkers wordt omgegaan (het aantal tijdelijke contracten moet bijvoorbeeld fors omlaag, evenals de werkdruk van de medewerkers)

Vanaf de eerste dag van de bezetting van  het Maagdenhuis is er veelvuldig contact geweest tussen de decaan (a.i.) van de faculteit, Eric Fischer en de OR en FSR. Wij geven de decaan onze input over (de achtergrond van) de eisen en wensen op de verschillende afdelingen en bij de verschillende opleidingen van de FMG. Ook bespreken we met hem de noodzakelijke veranderingen met betrekking tot de medezeggenschap. We worden in deze overleggen bijgepraat over wat zijn visie is op de situatie en op de eisen die inzet zijn van de protesten. Daarnaast spreken we  over de stappen die de decaan aan het nemen is om veranderingen op faculteitsniveau en daarbuiten mogelijk te maken. Onze indruk is dat de decaan openstaat voor onze input en deze actief opzoekt, en dat hij deze meeneemt in zijn communicatie met de andere decanen en met het CvB. Meteen na het gesprek in de eerste week van de bezetting stuurde de decaan een brief aan het CvB en de andere decanen waarin hij uitgebreid inging op de wensen en ideeën van zowel de OR als de FSR. In zijn brief onderschreef hij deze ook voor een groot deel.

De OR en de FSR zien veel kansen in de debatten en protesten die worden georganiseerd en we zijn blij met het feit dat er zoveel betrokken medewerkers en studenten opstaan die gezamenlijk nadenken over verbeteringen binnen de faculteit. Waar dit veelal binnen opleidingen of afdelingen wordt geïnitieerd, achten wij het van belang dat deze punten ook faculteitsbreed verzameld worden. De OR en de FSR kunnen in hun overleggen met de decaan deze punten dan meenemen. Op die manier kunnen we gezamenlijk, op verschillende fronten en op verschillende manieren, er voor zorgen dat veranderingen daadwerkelijk doorgevoerd worden, en dat we straks echt een betere en meer democratische faculteit en universiteit hebben.

Hierbij is het het vermelden waard dat onlangs naar aanleiding van suggesties vanuit de OR en de FSR het Facultair Strategisch Plan 2015 (waarin het beleid voor de komende vijf jaar wordt beschreven) op verschillende plaatsen is aangepast. Zo staat er nu expliciet in dat de positie en loopbaanperspectieven van medewerkers met een tijdelijk dienstverband zullen worden verbeterd. Er zal in overleg met de onderwijsdirecteuren en andere betrokkenen gekeken worden hoe de faculteit kan bijdragen aan het bereiken van een flexibele schil van max. 22 procent. Ook is er in het Facultair Plan opgenomen dat er meer aandacht moet zijn voor kwaliteit in het onderwijs en onderzoek en dat anders moet worden omgegaan met studierendementen en publicatiedruk.

De open dialoog met en proactieve houding vanuit het decanaat van de afgelopen weken geven vertrouwen. Ook in meer algemene zin zijn we voorzichtig positief over de toezeggingen die nu gedaan worden door het CvB. In ieder geval lijkt het CvB te beseffen dat de wijze waarop de UvA tot nu toe is bestuurd niet meer wordt geaccepteerd door de universitaire gemeenschap.

We zijn er daarmee echter nog niet. Er zijn nog veel knelpunten die wij graag aangepakt zien, en we noemen er graag een paar. In onze faculteit is er een grote mate van decentralisatie richting de afdelingen en domeinen. Daar worden in veel gevallen de beslissingen genomen met effecten voor organisatie en kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en voor de positie van medewerkers. Dat is ook waar in onze ogen deze beslissingen thuis horen; het probleem is alleen dat de medezeggenschap (en dat geldt zowel voor de studentenraad (FSR) als voor de ondernemingsraad) geen formele rechten heeft op afdelingsniveau; invloed uitoefenen is dan ook heel lastig. Een ander probleem dat samenhangt met de organisatie binnen onze faculteit is dat veel taken op allerlei verschillende plekken, en verdeeld over veel verschillende personen, belegd zijn. Er bestaan veel verschillende werkgroepen en taakgroepen die verantwoordelijk zijn voor onderdelen van lopende processen. Hierdoor is het bij problemen of knelpunten vaak lastig om een verantwoordelijke aan te wijzen. Het leidt ook vaak tot tegenstrijdige informatie over wat er nu precies gaande is. Een derde probleem is dat wij als medezeggenschapsorganen pas laat in lopende processen betrokken worden. Daardoor krijgen wij weinig mogelijkheden om actief mee te denken over verbeteringen, en wordt onze input niet of nauwelijks meegenomen. Een voorbeeld van een punt waar de FSR al lang voor strijdt, is een evaluatie van het 8-8-4 systeem. We willen dat een dergelijk onderzoek er op korte termijn komt, en dat de uitkomsten transparant worden gepresenteerd.

De FSR en de OR nemen een actieve houding aan en proberen samen met medewerkers en studenten de veranderingen gestalte te geven. Op centraal niveau wordt een debattenreeks van zes bijeenkomsten georganiseerd door leden van de centrale studentenraad en de OR leden die bij het centrale overleg betrokken zijn. Op hun afdelingen zijn de leden van de OR betrokken bij diverse discussiebijeenkomsten.
Op faculteitsniveau organiseren de FSR en de OR, samen met alle studieverenigingen en het faculteitsbureau, op 16 april tussen 16:00 en 18:00 uur een “FMG dialoog”. Iedereen die zich betrokken voelt en wil meepraten (of wil meeluisteren) is bij deze FMG Dialoog van harte welkom.

Ten slotte: er wordt de komende maanden  een voor de FMG belangrijke beslissing genomen: de keuze van een nieuwe decaan. De OR en de FSR vinden het van wezenlijk belang dat bij deze benoeming medewerkers en studenten een actieve rol krijgen. Wij zijn met het CvB in gesprek hoe dit vormgegeven kan worden. Wij houden u op de hoogte!

Zie voor meer informatie:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.