Beleidsplan Bachelor

Beleidsplan bachelor 2020-2021

Onderwijs- en studievoortgang

Afgelopen jaar is er in het praktisch onderwijs een achterstand ontstaan met Covid-19 als veroorzaker. Deze achterstand breidt zich momenteel nog steeds uit. Om de achterstand in te halen zijn er reparatieprogramma’s opgesteld. Het is van groot belang dat de reparatieprogramma’s zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Wij zullen er voor waken dat de kwaliteit van het onderwijs en de klinische tijd niet verminderen.

Wegens de afschaling mogen studenten minder tijd op (pre)kliniek doorbrengen. Op het moment dat zij er wel zijn is het belangrijk dat de tijd zo goed mogelijk wordt benut en dat manuele vaardigheden worden getraind. Wanneer theorie, kennisclips, voorbeeldvideo’s, e-modules of live (zoom)besprekingen al thuis te volgen zijn, kunnen studenten op ACTA sneller zelfstandig aan de slag en worden grote groepen tijdens voorbesprekingen vermeden. We streven ernaar om docenten meer gebruik te laten maken van dit soort online studiemiddelen. Dit geldt niet alleen voor het lijnonderwijs, maar ook voor het blokonderwijs. Daarbij is er grote behoefte naar het kunnen terugkijken van Zoom-colleges en colleges uit voorgaande jaren. Op deze manier kunnen studenten de stof herhalen en juiste aantekeningen maken.

 

Prekliniek

Het aantal preklinische contacturen van de Bachelor dient gedurende het jaar gemonitord te worden. Er bestaat namelijk een grote kans dat de eerste- en tweedejaarsstudenten zich de preklinische setting en vaardigheden niet eigen kunnen maken door een gebrek aan tijd. Er zal over mogelijke oplossingen nagedacht moeten worden. Zoals hierboven vermeld kan de klinische tijd optimaal benut worden door uitleg voorafgaand online plaats te laten vinden. Hier streven wij dan ook naar. Door de Covid-omstandigheden moeten er ook veel praktische toetsen ingehaald worden. We vinden het belangrijk dat de studenten hiervoor de oefentijd verdienen die ze nodig hebben en dat er voldoende gelegenheden plaatsvinden.

Doordat de verhouding tussen docenten en studenten afgelopen jaar niet altijd voldoende was ontstonden er vaak wachtrijen bij het laten zien van tussenstappen en het afstempelen van opdrachten. In de trant van optimaal benutten van (pre)klinische tijd zouden wij hier graag verandering in zien.

In ‘Skillslab op maat’ is het afgelopen jaar veel tijd gestoken en de structuur hiervan is aanzienlijk verbeterd. Wegens Covid-19 heerst er voor het Skillslab nu een vast rooster. Inmiddels hebben wij bereikt dat er binnen dit rooster te ruilen valt met jaargenoten. Omdat er veel minder reguliere preklinische tijd is willen wij dat er tijdens Skillslab ook docenten aanwezig zijn om feedback te geven, met name wanneer toetsen naderen. De persoonlijke begeleiding is van groot belang aangezien de studenten minder uren hebben om dezelfde competenties te behalen.

 

Kliniek

We vinden het belangrijk dat de studenten die dit jaar hun Bachelor diploma zullen behalen helemaal klaargestoomd zijn voor het Master onderwijs. Het klinisch onderwijs in de Bachelor vereist hierom veel structuur en het opdoen van klinische ervaring is van belang. Patiënten dienen eerlijk verdeeld te worden onder de studenten en klinische contacturen moeten gewaarborgd worden.

 

Kalibratie docenten

In vergelijking met voorgaande jaren is de kalibratie onder de docenten al aanzienlijk verbeterd. Helaas merkt men nog steeds dat er wel eens verschillen zijn betreft beoordeling en de verkregen feedback van docenten. Om deze discrepantie zo klein mogelijk te maken, streven wij ernaar om per onderdeel binnen het onderwijs duidelijk op een rijtje te hebben wat de eisen en richtlijnen zijn. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat docenten structurele meetings hebben om tips, tricks en manier van beoordelen met elkaar te bespreken.