Wat doen wij?

Een vraag die voor veel studenten opkomt als er wordt gesproken over de facultaire studentenraad is: “Wat doet de studentenraad eigenlijk?”  Als facultaire studentenraad (FSR) van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG) komen wij op voor de belangen van de studenten van de volgende disciplines; Algemene Sociale Wetenschappen, Communicatiewetenschap, Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies, Pedagogiek en Onderwijskunde, Politicologie, Psychologie, Sociologie en Antropologie (en de aansluitende Masters).

Ons centrale doel is en blijft verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. We willen ervoor zorgen dat het onderwijs op onze faculteit zo goed mogelijk is en dat de randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn. Om dit te bewerkstelligen geven we advies en hebben we instemmingsrecht op bepaalde onderdelen. We adviseren over zaken als herkansingsmogelijkheden en keuzeruimte, maar ook over bijvoorbeeld over computerfaciliteiten en catering. Verder stellen we onder andere elk jaar (in mei) de Onderwijs- en Examenregelingen vast, waarin een groot deel van je rechten als student zijn vastgelegd.

Opleidingscommissie en Centrale Studentenraad
Naast de studentenraad zijn er nog twee niveaus waarop er inspraak voor studenten bestaat. Ten eerste zijn er opleidingscommissies welke per opleiding bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit en de inhoud van het hoger onderwijs. Het is een bij de wet ingestelde commissie die de decaan van de faculteit en het hoofd onderwijs van een departement adviseert over allerlei onderwerpen die met het onderwijs te maken hebben. Alle commissies bestaan uit evenveel studenten als docenten. Het totaal aantal commissieleden is gerelateerd aan het aantal studenten. Ieder raadslid uit de FSR-FMG is aanwezig bij de vergaderingen van één van de OC’s.

Ten tweede is er de Centrale Studentenraad (CSR), het universiteitsbrede studenteninspraakorgaan, waarmee de FSR FMG nauw samenwerkt. Zo heeft de facultaire studentenraad een afgevaardigde bij de CSR welke fungeert als doorgeefluik tussen de twee raden. De CSR houdt zich bezig met zaken die de hele UvA aangaan, en niet alleen de afzonderlijke faculteiten. Via de CSR kunnen zaken die zich voordoen op facultair niveau doorgespeeld worden naar het hoogste beleidsniveau dat de UvA kent; het College van Bestuur.

Vergaderingen
De studentenraad komt wekelijks bij elkaar in een plenaire vergadering. In de vergadering worden alle actuele onderwerpen bediscussieerd en besproken. Alle onderwerpen waar we ons mee bezig houden zijn opgedeeld in verschillende dossiers. Per dossier zijn er een of meerdere dossierhouders verantwoordelijk voor een onderwerp. Daarnaast stellen we op het moment dat een bepaald onderwerp extra aandacht nodig heeft een taakgroep op waarbij zowel mensen uit het dagelijks bestuur als algemene raadsleden betrokken zijn. Als je geïnteresseerd bent in wat we precies bespreken in de plenaire vergaderingen ben je welkom om er één bij te wonen. Onze vergaderingen zijn openbaar! Welke onderwerpen we bespreken? Lees dat bij de dossiers.