De facultaire studentenraad komt op voor de belangen van alle studenten aan de FdR. Wij willen ervoor zorgen dat het onderwijs op onze faculteit zo goed mogelijk is en dat de randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn. De raad adviseert dus over zaken zoals herkansingsmogelijkheden en keuzeruimte, maar ook over bijvoorbeeld computerfaciliteiten en catering. Ook stellen we elk jaar de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vast, waarin delen van je rechten als student vastgelegd worden.


The Faculty Student Council stands up for the benefits of all the students from the FdR. We are here to ensure that the education at our faculty is as good as possible and that all the boundary conditions are there to create that quality .Therefore the Student Council advises the board about retake possibilities and elective courses, but also about technical facilities and the catering. Thereby we have may each year influence the Teaching and Examination Regulations (TER) of the FdR. We can support or oppose the proposals of the  board through advices , and in some cases (if we have a right of consent on a given article) prevent a change from happening.